Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk som omfatter flere innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet

Publisert 20. desember 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Oslo arrangerer nå læringsnettverk hvor forbedringsteamene selv kan velge hvilke innsatsområder de vil jobbe med.

Prosjektansvarlig:

USHT Oslo

Kontaktperson ved USHT: Torunn Wibe, e-post: torunn.wibe@sye.oslo.kommune.no

Finansiering: Fylkesmannen i Oslo og Akershus i tillegg til basisfinansiering fra Helsedirektoratet

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: September 2017-juni 2018
Ferdig: 2018

Foto: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Hvorfor gjør vi dette?

Det er etter hvert mange innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet som er relevante for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dersom USHT skal arrangere læringsnettverk for ett og ett område vil det ta mange år før vi har tilbudt læringsnettverk innenfor alle innsatsområdene. Vi har derfor prøvd ut en alternativ tilnærming der sykehjem og hjemmetjenester har fått velge det innsatsområdet som de selv tenkte at de akkurat da hadde mest bruk for å jobbe med lokalt.

Mål: Gjøre erfaringer med en modell for læringsnettverk der det er mulighet for å velge blant flere ulike innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet.

Metode / tiltak

Invitasjon til å delta ble sendt ut et par måneder før læringsnettverket skulle starte, og tjenestestedene måtte bestemme seg på forhånd for hva de ville jobbe med.

Læringsnettverk med 3 samlinger ble gjennomført. Hvert forbedringsteam fikk en navngitt veileder.

Våre erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

14 langtidshjem, 1 helsehus og 5 hjemmetjenester deltok i læringsnettverket. De jobbet med ulike innsatsområder som Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, Riktig legemiddelbruk, Bruk av risikotavler, Forebygging av henholdsvis fall, underernæring, trykksår og urinveisinfeksjoner.

Forbedringsteamene har gjort verdifulle erfaringer om suksessfaktorer og fallgruver i sitt lokale forbedringsarbeid og fått faglig påfyll gjennom ressursforelesninger og erfaringsutveksling på samlingene.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vår erfaring fra gjennomføring av dette læringsnettverket er at det fint kan la seg gjøre å tilby ulike innsatsområder i ett og samme læringsnettverk, men det krever litt mer i organiseringen av samlingene, da de som jobber med samme innsatsområde har mest utbytte av å utveksle erfaringer med hverandre. Det bør derfor legges opp til parallellsesjoner / gruppepresentasjoner der de som jobber med samme innsatsområde samles i samme rom. Man må følgelig ha tilgang til flere rom på samlingene og et veilederkorps som kan dekke flere ulike innsatsområder.

Forbedringsteamene har fått hjelp til å sette opp de målingene de har ønsket utover de målingene som er definert i de respektive tiltakspakkene, men disse «egendefinerte» målingene har ikke utmerket seg med verken å bli mer eller mindre brukt enn de forhåndsdefinerte målingene i Pasientsikkerhetsprogrammet. Det synes nødvendig med tett oppfølging og tilrettelegging fra veileder for å komme raskt i gang med målinger.

Det er behov for faglig påfyll/undervisning i tilknytning til de fleste innsatsområdene. De fleste innsatsområdene krever også noe tilrettelegging i journalsystemet som brukes i kommunen for å lette både dokumentasjon og dataregistrering.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Evalueringsrapport er skrevet og er vedlagt nettartikkelen.

Resultater

Basert på erfaringene med denne alternative måte å arrangere læringsnettverk på, mener vi at dette kan være en modell som er verdt å videreføre. Vi har også sett fordeler med å arrangere felles læringsnettverk for langtidshjem, helsehus og hjemmetjenester. Det bidrar til å etablere kontakt og bygge relasjoner på tvers av tjenestene.

Den største utfordringen med å arrangere læringsnettverk på denne måten er å gjøre innholdet på samlingene relevant for deltakerne uansett hvilket innsatsområde de jobber med. For å unngå unødig forvirring, bør plenumsdelen av samlingene konsentreres om det som er felles, som for eksempel ressursforelesninger om forbedringsarbeid og målinger generelt. Det som angår de enkelte innsatsområder bør foregå i parallellsesjoner, slik at de som jobber med samme innsatsområde får mulighet til å diskutere konkrete problemstillinger og utveksle ideer og erfaringer med hverandre. Erfaringene fra dette læringsnettverket viste også at lederforankring eller mer presist: lederengasjement, er en viktig suksessfaktor uansett innsatsområde. Vi ser også behov for å jobbe med å tydeliggjøre veilederens rolle og standardisere tilbudet om veiledning som teamene kan få.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Oslo og Akershus.