Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagråd forskning og innovasjon

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 04. mai 2020

USHT deltar i Fagråd forskning og innovasjon som er et virkemiddel for god samhandling mellom kommuner, bydeler og sykehus i Ahus’ opptaksområde.

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontaktperson: Siv Linnerud sivlin@lorenskog.kommune.no

Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

I tilknytning til overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og kommunene er det inngått  ulike delavtaler:

Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp

 • Delavtale 2 – koordinerte tjenester
 • Delavtale 4 – kommunalt tilbud om akutt døgnopphold (KAD)
 • Delavtale 6 – forskning og innovasjon
 • Delavtale 7 – utdanning og kompetanseutvikling
 • Delavtale 8 – svangerskap- fødsel- og barselomsorg
 • Delavtale 9 – IKT-løsninger
 • Delavtale 10 – forebygging
 • Delavtale 11 – beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede

Det er opprettet en ordning med et fagforum for hver delavtale der alle kommuner og regoiner er representert med relevant kompetanse. Hensikten er å levendegjøre avtaleverket og å få fagfolk til å diskutere og utvikle samhandlingen mellom partene.

Fagforumsordningen er ment å være det "verktøyet" vi skal bruke for å gjennomføre samhandlingsreformen i praksis. Fagforumene skal arbeide med å bedre og videreutvikle samhandlingen mellom helsetjenestene. De skal sørge for oversikt over sitt område, være diskusjonsarena for pågående og fremtidige samarbeidsområder. Fagforumene har ansvaret for evaluering og oppdatering av delavtalene. De skal også arbeide for forankring i organisasjonene og kjent- synliggjøring av samarbeidet mellom partene. Utviklingssenteret deltar i og har i 2017 leder fagforum Forskning og innovasjon, delavtale 6.

Mer informasjon om fagforumsstrukturen og delavtalene:

http://www.samhandlingskontoret.no/

Mål

Formålet med fagforum forskning og innovasjon er å utvikle samarbeidet om forskning og innovasjon i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, med særlig fokus på å styrke forskningsaktivitet på tvers av tjenestenivåene (samhandlingsforskning). Forumet skal arbeide på et strategisk og overordnet nivå.

Metode / tiltak

Fagforumets oppgaver:

 • Arbeide for å sikre økt kvantitet og kvalitet på helseforskning for å bedre helsetjenestetilbudet og pasientforløpet (overgangene internt på sykehuset, og mellom tjenestenivåene). Bla vurdere felles økonomiske ordninger for forskning og innovasjon.
 • Koble sammen komplementære fagmiljøer.
 • Arbeide for å fremme innovasjon som et virkemiddel for å oppnå helsepolitiske mål om å skape gode og dynamiske helse- og omsorgstjenester.
 • Behandle søknader om samhandlingsmidler og innstille til vedtak
 • Fagforum forskning og innovasjon utarbeider årlige handlingsplaner