Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling
Bilde av trafikklys som lyser rødt

ALERT – når det virkelig gjelder

Øke observasjonskompetansen, forbedre kommunikasjon og handlingsberedskap ved akutte tilstander og sykdomsutvikling.
 

Om prosjektet

Prosjektleder: Berit Adelaide Myrvold

Status: Avsluttet

Periode: Juni 2014 - juni 2015

Bakgrunn

Bærum kommune deltok i pilotprosjekt «Sammen om kompetanseheving» (2012/2013), hvor det ble utviklet og utprøvd en kommuneversjon av ALERT med gode resultater. Kommunesamarbeidet og Vestre Viken HF fikk i 2014 innvilget samhandlingsmidler av Helse Sørøst til spredning av ALERT til 26 kommuner i sitt nedslagsfelt. Det ble etablerte innovasjonsprosjekt ved UHT Akershus for å spre ALERT til alle distriktene i hjemmetjenesten i Bærum kommune.

Mål og hensikt

 • Pasienter unngår unødig sykdomsutvikling og innleggelser i sykehus ved at forverring oppdages og behandles tidlig.
 • Fagfolk har nødvendige ferdigheter, utstyr og rutiner for å oppdage sykdomsutvikling og behandlelivstruende tilstander.
 • Øvrig helsepersonell mottar muntlig og skriftlig rapport fra  Bærum kommune som er systematisk, faktabasert og tydelig.

Tiltak

Opplæringen bygger på prinsippet “train the trainer”. Dyktige lokale sykepleiere trenes over to dager til å selv holde heldagsdagskurs for egne kollegaer.

De lokale heldagskursene inneholder teori og halve dagen praktiske øvelser på akutte situasjoner. Kursdeltakerne benytter en enkel tabell for å avdekke grad av livstruende tilstand. Deltakerne øver på sikker og tydelig kommunikasjon i akutte situasjoner, spesielt ved bistand fra annet helsepersonell som for eksempel legevakt eller neste vaktskift.

Prosjektet omfatter også oppfølging og veiledning av de lokale instruktørene.

Gjennomføring

 • Anskaffelse av sekker med medisinsk utstyr til ansatte og akuttskrin til vakthavende sykepleier ved hver avdeling i hjemmesykepleietjenesten. Utstyret ble utdelt etter kurs.
 • Overlege ved Asker og Bærum legevakt er medisinskfaglig ansvarlig for Alert i Bærum kommune.
 • Opplæring av 13 instruktører i fire hjemmesykepleiedistrikt. Instruktørene gjennomførte opplæring av 270 sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere i sine distrikter.
 • Opplæring av 20 instruktører i institusjonstjenesten som skal lære opp egne kollegaer våren 2015.
 • Definisjon av nødvendig utstyr ved kommunale pleieinstitusjoner våren 2015.
 • Informasjonsmateriell er tilpasset og produsert og formidlet til kommunens tildelingskontor, kommunehelsekontor, fastleger og lokalpresse om ALERT via presentasjoner, rundskriv (fastlegenytt), artikkel i Bæringen og Asker og Bærum Budstikke.
 • Nettverksgruppe og Facebookgruppe for instruktører er etablert. Nettverket deler erfaringer, verktøy og undervisningsopplegg.   
 • Prosedyrer for ALERT og for akutte hendelser er beskrevet i kvalitetshåndboken i Pleie og Omsorg og gjort kjent i tjenesten. Instruktørene har angitt mal for dokumentasjon i pasientjournal.
 • Evaluering planlegges og gjennomføres i løpet av våren 2015. Sluttrapport utarbeides

Samarbeidspartnere

Vestre Viken HF, Asker og Bærum legevakt