Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Observasjon og rapportering

ALERT – sammen om kompetanseheving

Tilpasning og utprøving av kurskonseptet ALERT til kommunehelsetjenesten

Om prosjektet

Prosjektleder: Kari Os

Status: Avsluttet

Periode: 2012-2013

Hensikt og mål

Økt kompetanse vil være med på å gi sykepleiere og hjelpepleiere mulighet til å se forverring av sykdom hos bruker/pasient tidlig, slik at de i større grad kan unngå ytterligere sykdomsutvikling ved å gjøre riktige tiltak.

Bakgrunn for prosjektet

ALERT er et kurskonsept, utviklet i England og Sverige, og har vært i bruk på Ahus, Sykehuset Østfold og Bærum sykehus i flere år. Konseptet er ikke tidligere prøvd ut i kommunehelsetjenesten.

Samhandlingsreformen skaper store utfordringer for kommunene. Tidlig utskriving, økt behandling i kommunene og større krav til å unngå innleggelse setter store krav til god observasjons- og handlingskompetanse i personalet i hjemmetjeneste og sykehjem. Det er også viktig for samhandlingen at omsorgsnivåene har felles kunnskap og kommuniserer trygt og sikkert seg i mellom.

Les mer om ALERT på Helsebiblioteket

Artikkel om ISBAR i den svenske Läkartidningen

Tiltak

Opplæringen bygger på prinsippet “train the trainer”. Prosjektet utdanner ca. 25 ALERT-instruktører i de fire deltakende kommunene, som igjen skal holde kurs for totalt 220 sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere i sine kommuner.

Kurset består av en teoridel og en praktisk del med case-trening. All undervisning og observasjonsteknikk som formidles i kurset følger en ABCDE-algoritme (A= Airway, B= Breathing, C=Circulation, D= Disability, E= Exposure).

Kursdeltakerne øves opp i å benytte en systematisk observasjonsmetodikk – MEWS (Modyfied Early Warning Score), for å avdekke endringer i vitale målinger (BT/p, resp, tp, bevissthet) som kan predikere forverring av helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Kursdeltakerne lærer også å rapportere/kommunisere etter en systematisk modell – ISBAR – for å sikre relevant og nødvendig informasjon videre til for eksempel legevakt, vakthavende sykepleier og lignende.

Prosjektet omfatter også oppfølging og veiledning av instruktørene.

Gjennomføring og resultater

Instruktørkurs gjennomføres i januar 2013. Deretter gjennomføres det kurs i den enkelte kommune i februar og mars. Det gjennomføres en grundig evaluering både i forhold til ferdigheter, kunnskaper og holdninger.

Spredning

Prosjektet er allerede presentert på ulike arenaer som Losby-seminaret, Fylkesmannens helsekonferanse og Regional erfaringskonferanse i Kunnskapsbasert praksis. Tilpasning, utprøving og evaluering spres til egne kommuner og i nettverk fra våren og utover.

Samarbeidspartnere

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste i Akershus, Akershus Universitetssykehus HF, Bærum sykehus og kommunene Sørum og Enebakk. I tillegg får vi veiledning i forhold til evaluering fra Senter for omsorgsforsking. Prosjektet samarbeider også med prosjektet “På Alerten” ved utviklingssenter for sykehjem i Østfold.

Prosjektet finansieres av Administrerende samarbeidsutvalg ved Akershus Universitetssykehus HF.
 

Tips en venn Skriv ut