Forsiden/Prosjekter/Alle prosjekter

Alle prosjekter

1066288852

Læringsnettverk i Atferdsavtaler

Ansatte skal lære et system for å planlegge og gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter hvor bruker systematisk blir delaktig i planlegging og valg av aktiviteter som skal gjennomføres.

Periode: Høst 2019 vår 2020|    Troms Pågående 2020 FAnnet
medicine, people and healthcare concept - close up of female doctor or nurse writing medical report to clipboard at hospital

Rehabilitering fra start til slutt - En samarbeidsmodell mellom virtuell avdeling og tverrfaglig vurderingsteam

Gjennom tjenesteutvikling og utprøving beskrive hvordan en styrket rehabiliteringstjeneste skal kunne inngå i de helhetlige helse, sosial og omsorgstjenestene i nye Indre Østfold kommune.

Periode: Oktober 2018 - oktober 2019|    Østfold Pågående Eldre FAnnet
Personsentrert omsorg

Personsentrert palliativ omsorg

Omsorgsmodellen de 6S’ene er en konkretisering av personsentrert palliativ omsorg. Modellen skal implementeres på en sykehjemsavdeling og en sykehusavdeling.

Periode: 1.12.2018 til 1.12.2019|    Østfold Pågående Eldre FForskning
Palliativ omsorg

Palliativ omsorg og behandling

Kompetanseturné palliasjon med fagdager og konferanse og Fylkesnettverk palliasjon.

Periode: Fra høst 2017 og ut 2019|    Østfold Pågående Eldre FForskning
Hånd med stafettpinne

«Systematisk oppfølging etter demensdiagnose» En modell som sikrer en god og systematisk oppfølging fra diagnosen er stilt.

Fredrikstad kommune har utarbeidet en modell for systematisk oppfølging etter demensdiagnose. 

Periode: Mai 2017 til desember 2018, forlengelse fra januar 2019 til mai 2019|    Østfold Pågående Eldre FAnnet
Bilde av to stk som ser på et skjema

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort kartleggingsskjema om pårørendes situasjon oppdage det samme som et omfattende skjema?  Dersom svaret er «Ja» kan praksisfeltet få tilgang til et enkelt forskningsbasert skjema.

Periode: 2014 - 2019|    Hedmark Pågående 2019 FForskning
European woman hiding face under the clothes. She is oulling sweater on her head. Depressed emotion. Wish to be alone.

Trenger vi å snakke om det?

Å snakke om relasjoner, spesielt knyttet til tema som seksualitet er ofte utenfor helsepersonells komfortsone. Prosjektet skal utvikle og tilby kurs for helsepersonell med fokus på kommunikasjon om seksuell helse i lindrende omsorg og behandling.

Periode: September 2018 – Mars 2019|    Hedmark Pågående 2019 FAnnet
870060572

Kommunikasjon mellom pårørende og kommunehelsetjenesten i hovedsak mot personer med demens, men også mot personer med utviklingshemming

Prøve ut og evaluere digitale kommunikasjonsløsninger som samhandlingsverktøy mellom ansatte på dagaktivitetstilbud og bokollektiv for personer med demens og personer med utviklingshemming.

Periode: 01.09.2017-31.12.2019|    Oppland Pågående Eldre FAnnet
929537264

Systematisk samarbeid med pårørende

I et samarbeid på tvers av sektorer kartlegges og utarbeides tiltak for å bidra til helhetlig og systematisk samarbeid med pårørende.

Periode: 01.09.18 – 01.04.20|    Oppland Pågående 2020 FAnnet
lindrende behandling digital opplæringspakke_600x393

Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler.

I kommuner i Oppland gjennomføres digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I denne fremheves samtidig forhåndssamtaler som et viktig redskap i palliasjon.

Periode: 01.09.18 – 01.10.19|    Oppland Pågående 2019 FAnnet
Musikaro

Musikaro

Utvikling av verktøy for valg og avspilling av preferansemusikk for mennesker med kognitiv svikt og med demens.

Periode: 2016|    Oslo Avsluttet 2016 FAnnet
frioa

Samarbeid for inkluderende eldreomsorg

Oslo kommune samarbeider med FRI Oslo og Akershus (FRI OA) for å styrke kompetansen om eldre LHBT-personers situasjon hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Muligheten for å stimulere til forskning på området og etablere en besøkstjeneste for eldre LHBT-personer vurderes også.

Foto: Arne Andreas Opheim

Periode: Januar-desember 2018|    Oslo Pågående 2018 FAnnet
Nærbilde av hånd som stabler treklosser med helseikoner

Sammen om kvalitet og forbedring

I arbeidet med Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kroniske syke har vi erfart at det i tjenestene er behov for mer kunnskap i forbedringsarbeid. Mye godt arbeid er gjort på sykehuset og i kommunene i læringsnettverket, men det trengs mer kompetanse.

Periode: 2018 - 2021|    Aust-Agder Pågående Eldre FAnnet
Nærbilde av to par hender som verner om et papirdukke-familie

Pårørendeprosjekt

Grimstad kommune ønsker å få et bedre og mer oversiktlig tilbud til pårørende til personer med stort omsorgsbehov

Periode: 2018 - 2019|    Aust-Agder Pågående 2019 FAnnet
Hånd holder hånd til eldre mann som ligger i sykeseng

Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase

Prosjekt i Vest-Agder, pågående fra 2013, om implementering av en tiltakspakke som kvalitetssikrer omsorgen for døende personer og deres pårørende. Overgang til elektronisk versjon av tiltaksplanen i kommuner som bruker Visma Profil fra 2016.

Periode: 2013-2018|    Vest-Agder Pågående 2018 FAnnet
846002754

Lindrande behandling - eit kvalitetsforbetringsprosjekt i Førde kommune

Prosjektet har ført til auka kvalitet og kompetanse i lindrande omsorg og behandling.

Periode: 2015-2017|    Sogn og Fjordane Pågående 2017 FAnnet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |