Forsiden/Utviklingssentre/Akershus/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Ferdighetstrening og simulering
Avsluttet

Etablere en læringsarena med bruk av ferdighetstrening og simulering for å ivareta nødvendig kompetanse i systematiske observasjoner, prosedyretrening og HLR.

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester
Pågående

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Riktig legemiddelbruk i boliger for psykisk helse og utviklingshemming
Avsluttet

Tilpassing av tiltakspakke for hjemmetjenester til målgrupper innen psykisk helse og utviklingshemming.

ALERT – når det virkelig gjelder
Avsluttet

Øke observasjonskompetansen, forbedre kommunikasjon og handlingsberedskap ved akutte tilstander og sykdomsutvikling.
 

Demensnettverk i Akershus
Pågående

En arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon.

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk
Avsluttet

Økt pasientsikkerhet ved innføring av tiltakspakker for riktig legemiddelbruk.

Mobilt talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon
Avsluttet

Øke kvaliteten og effektivisere eldreomsorgen ved bruk av talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon.

Den intelligente trygghetssensor
Avsluttet

Ferdigstillelse av en trygghetssensor som kan oppdage kritiske situasjoner.

Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn
Avsluttet

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling
Avsluttet

Det er utviklet en tverrfaglig, diagnoseuavhengig kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. Kompetansepakken er tilrettelagt for elektronisk løsning på www.kompetansebroen.no. Læringsnettverk og coaching har vært benytte som et virkemiddel i implementeringen.

Sirkulasjonsprosjektet FlowOx
Avsluttet

Utvikling av teknologi som skal forbedre livskvalitet hos pasienter med nedsatt sirkulasjon i bein.

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse og rus
Avsluttet

KOR er systematisk tilbakemelding fra bruker om opplevd nytte av behandling og av endringsprosesser. Bruker skal aktivt delta i egen behandling og utvikling av egne ressurser.

Teknologistøtte i sykehjem
Avsluttet

Helhetlige teknologiløsninger som gir trygghet og sikkerhet for beboere og ansatte i morgendagens sykehjem

Lindrende omsorg i barnebolig
Avsluttet

Lindring/palliasjon for barn med utviklings- og/eller funksjonshemming. Kompetanseutvikling i lindrende omsorg (palliasjon) hos ansatte i barneboligen.

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg
Avsluttet

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg skal bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse i tråd med mål og føringer for tjenester.

Samhandlingspraksis
Avsluttet

Ved å gi tredjeårsstudenter innsikt i samhandling og samarbeid i helsevesenet skal prosjektet bidra til å gi sykepleiere økt kunnskap om samarbeid mellom helsenivåene.

God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?
Avsluttet

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 

Kunnskapsbasert praksis
Avsluttet

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon

ALERT – sammen om kompetanseheving
Avsluttet

Tilpasning og utprøving av kurskonseptet ALERT til kommunehelsetjenesten

Kompetanseutvikling innen lindrende omsorg i hjemmebaserte tjenester
Avsluttet

Kreftsykepleierne utviklet en kurspakke med tre moduler.

Marte Meo-filmveiledning i arbeid med personer med demens
Avsluttet
Forebygge bruk av tvang ved å øke personallets kunnskap, observasjonskompetanse og handlingsberedskap.
"Befal" - opplæring i beskyttelsesteknikker
Avsluttet

Opplæring i Durewallmetoden for å styrke brukers rettigheter og for å ivareta ansattes sikkerhet og helse.

Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig
Avsluttet

Utvikle en modell for rehabilitering av yngre med kognitiv svikt som følge av multippel sklerose eller hjerneslag.

Kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune
Avsluttet

Faglige beslutninger i hjemmetjenesten skal i større grad være kunnskapsbasert.

La etikken blomstre i praksis
Avsluttet

En bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, skal gi inspirasjon til de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem
Avsluttet

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Læringsarena 2
Avsluttet

Etablering av klinisk fagring for kompetanseutvikling i kunnskapsbasert praksis.

Tidsriktig matservering
Avsluttet
Samarbeidsprosjekt mellom en somatisk langtidsavdeling og sykehjemmets kjøkken. Kartla pasientenes behov og utviklet metode for registrering av kost. Vekt forteller oss ikke hva pasienten ”egentlig” får i seg.
"Jobb smart" - forflytningsprosjekt
Avsluttet

Et pilotprosjekt på to tjenestesteder: Bolig med service og brukere i hjemmesykepleien.

Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk
Avsluttet

Prosjektet har kartlagt og dokumentert ledernes og ansattes behov for systematisk etikkarbeid og kompetanseheving.

”Bruker spør bruker” - brukerundersøkelse for utviklingshemmede
Avsluttet

Med fokus på brukermedvirkning ble brukerne involverert i alle deler av undersøkelsen, fra utforming av spørsmål til presentering av resultater.

Stille rapport
Avsluttet
Innføring av stille rapport istedenfor muntlige rapporter.
Kan kompetanseheving redusere utagering og bruk av tvang?
Avsluttet
Kompetansehevingsprogram med samtale- og refleksjonsgrupper, fagdiskusjoner og fokus på tilrettelagt aktivitet for å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens.
Lindrende behandling til sykehjemspasienten ved livets slutt
Avsluttet

Kompetanseheving av personalet på sykehjem og etablering av rutiner og prosedyrer som gjør dem trygge på å møte den døende og de pårørende.

Opplæring i ernæring og bruk av verktøy for å identifisere feil-og underernæring
Avsluttet

Det ble implementert verktøy for å identifisere feil- og underernæring, og ansatte i miljøarbeidertjenesten, hjemmesykepleien og bolig med service får opplæring hvordan å bruke verktøyene og å øke sin ernæringskompetanse.

Utvikling av godt tilbud til personer med eller mistanke om CFS/ME
Avsluttet

Et toårig tverrfaglig prosjekt der pleie og omsorg, skole og helse samt NAV og fastlege sammen bidro til økt kvalitet på tjenester til personer med CFS/ME (eller mistanke) - og deres pårørende.

Aktiviseringstiltak på sykehjem
Avsluttet

Fokus på kulturleders funksjon i å koordinere og gjennomføre sosiale og kulturelle aktiviteter, samt prøve ut ulike kompetansehevende tiltak.