Forsiden/Utviklingssentre/Finnmark/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Innføring av hverdagsrehabilitering i Sør-Varanger kommune
Avsluttet

Å gå fra "hva kan vi hjelpe deg med?" til "hva er viktige aktiviteter i ditt liv?".

Munn- og tannhelse
Avsluttet

Utvikle og videreutvikle kvalitetssikret verktøy for forebygging og bedring av munn- og tannhelse

Etablering av primærgrupper i hjemmebasert omsorg
Avsluttet

Innføring av primærgrupper har medført en kvalitativ forbedring av rutiner i den hjemmebaserte omsorgen

Skjermet enhet – et begrenset gode. Hvem skal prioriteres?
Avsluttet

Utarbeide et verktøy for å vurdere hvilken avdeling pasienten skal være på

Trygghet for personer med demens i blandet sykehjemsgruppe
Avsluttet

Få innarbeidet nye og forbedrede rutiner i avdelingen slik at pasienter får en tryggere hverdag.

Opprettelse av demensteam
Avsluttet
Utredning av personer der det er mistanke om demens. Rett diagnose vil føre til at de riktige hjelpetiltak blir satt i gang.
Refleksjonsgrupper i hjemmebasert omsorg i Sør-Varanger kommune
Avsluttet
Med faglig refleksjon ønsker vi å se på kompleksiteten som ligger i små og store utfordringer i vårt daglige virke innen hjemmetjenesten

Kartlegging av ernæringsstatus hos hjemmeboende eldre
Avsluttet

De ansattes kunnskapsnivå innen ernæring ble kartlagt og kompetanseheving innen nevnte temaer ble gjennomført. Implementering av nye rutiner vil foregå kontinuerlig og særlig ved ny ansettelser.