Forsiden/Utviklingssentre/Hedmark/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Unngå trykksår med gode prosedyrer
Avsluttet

En sammenliknende analyse av hvordan forebygging av trykksår er presentert i ulike prosedyreverktøy.

«Trykksår – Nei takk!»
Avsluttet

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Egenmestring og velferdsteknologi: Kartlegging av behov
Avsluttet

Utarbeidelse av ett felles kartleggingsskjema til bruk ved førstegangsbesøk, og hvor kartlegging av behov for velferdsteknologi skal være en integrert del.

”Kostkofferten” – erfaring med bruk av undervisningsopplegg
Avsluttet

Øke kunnskapen ernæringens betydning i sykehjem ved å bruke "Kostkofferten".

Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen på lomma
Avsluttet

Å kunne formidle kunnskap om tiltaksplaner og dokumentasjon gjennom utvikling av en app.

« I Prøysens fotspor» og «Vi synger Margrethe Munthes sanger»
Avsluttet

Aktivitetsuker for pasienter som bor på sykehjem med fokus på gjenkjenning av fortellinger og sanger.

Ottestadmodellen - en modell for samarbeid med pasient og pårørende
Avsluttet

Ottestadmodellen styrker pasienten og pårørendes mulighet for brukermedvirkning.

Ernæring på sykehjem - til beboernes helse og trivsel
Avsluttet

Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innen området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk.

Tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte
Avsluttet

Fem kommuner samarbeider om å utvikle et tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte.

Pårørendeskole i lindrende omsorg
Avsluttet

Pårørendeskole er gjennomført til pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune.

Høgskoleutdanning i pårørendearbeid innen lindrende omsorg
Avsluttet

Studium i pårørendearbeid innen lindrende omsorg ble gjennomført våren 2014, og ny oppstart i august 2015.

Trygg lindrende omsorg i hjemmet
Avsluttet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Videreutvikle modell for forebyggende helsearbeid til eldre
Avsluttet

Videreutvikle og kvalitetssikre det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene ved bruk av tjenestedesign.

Lindrende omsorg og behandling for personer med demens
Avsluttet

Utvikle en modell for kompetanseheving og implementering av nye arbeidsmetoder innenfor palliasjon i demensomsorgen.

Innføring av et fjerde måltid i sykehjem
Avsluttet

Avdelingen innførte et ekstra måltid i løpet av dagen. Tiden fra kveldsmat til frokost ble redusert med en time.

Rød tråd fra prosedyre til utført tjeneste
Avsluttet

Utvikling av pasientflytkart og sjekklister.

Evaluering av funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebaserte tjenester
Avsluttet

Erfaringer med arbeidslagsmodellen ble innhentet gjennom spørreskjemaundersøkelser og intervjuer. Pasienter, pårørende, ledere og fagansatte deltok i evaluering.

Kvalitetsarbeid i sykehjem og i hjemmetjenesten
Avsluttet

Utvikle spørreskjema, gjennomføre en nasjonal undersøkelse og dokumentere resultater om satsingsområder og omfang av kvalitetsarbeid.

En modell for klinisk samhandling (SAM-AKS III)
Avsluttet

Ønsker en bedre undersøkelse og behandling av brukere som mottar hjemmebaserte tjenester, og i tillegg utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisttjenesten og hjemmetjenesten.

Tverrfaglig praksis for studenter innen sjukepleie, vernepleie og ergoterapi
Avsluttet

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleie-, ergoterapi- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark

Implementering av palliativ standard i sykehjem
Avsluttet

Bruk av veileder for lindrende omsorg og behandling i møte med sykehjemspasienter i livets sluttfase

Utprøving av modell for hjemmerehabilitering
Avsluttet

Tiltaket er primært rettet mot mennesker med nyoppstått behov for rehabilitering i kommunal regi, med fokus på hjemmet som arena for rehabiliteringsarbeidet

Frisk og aktiv senior
Avsluttet

Utviklingsprosjekt med fokus på helsefremmende og forebyggende tilbud til pensjonister.

Kunstterapi for hjemmeboende personer med demens
Avsluttet

Kunstterapi som dagaktivitetstilbud til yngre personer med demens eller kognitiv svikt

Strukturert miljøbehandling i hjemmetjenesten
Avsluttet

De ansatte fikk styrket sin kompetanse innenfor miljøbehandling i demensomsorgen ved at individuelle holdningsplaner basert på Gundersons teori ble prøvd ut i hjemmetjenesten

Funksjonsinndelte arbeidslag – rett person på rett sted
Avsluttet

En liten, stabil og kompetent personalgruppe er organisert slik at pasientgrupper, i dette prosjektet personer som lever med demens, skal få en og trygg hverdag med forutsigbare tjenester

”Husker du?” - Aktivitetstilbud til personer med demens
Avsluttet

Tilby hyggekvelder med varierte aktiviteter på ettermiddag/kveld for personer med demens

Forebygging av underernæring
Avsluttet

Implementere prosedyrer og kartleggingsverktøy for å forebygge underernæring og behandle ernæringssvikt i sykehjem og hjemmetjenester

Sang og minner med årstidene svinger
Avsluttet

Sang- og minnegruppe for personer med demens med fokus på musikkterapi og reminisens.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem
Avsluttet

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Fra vask til bad
Avsluttet

Miljøet, taktil stimulering og berøringens betydning for personer med demens i sykehjem.