Forsiden/Utviklingssentre/Helse Fonna/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Tillit fremfor tvang (MEDCED)
Avsluttet

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Veiledning i bruk av sang og musikk
Avsluttet

Øke kompetansen og forståelsen for å jobbe med sang og musikk som miljøbehandling.

Kurs for sykepleiere med utenlandsk bakgrunn
Pågående

Startet ettårig kurs med emner fra rammeplan for sykepleierutdanningen

Etikkprosjektet
Pågående

Etikkprosjektet består av etablering av etikkråd, etikkveilederkurs og årlig interkommunalt etikkseminar.

Rus, psykiatri og hjemmebaserte tjenester i Haugesund kommune
Avsluttet

Etablere ressursgruppe i hjemmebaserte tjenester som ivaretar tjenestemottakere med rus og psykiatriutfordringer.

Arena for systematisk refleksjon
Pågående

Etikk-prosjektet er en del av KS program "Etisk samhandling i helsetjenesten i kommunene".

Ressursgruppe Lindrende behandling
Avsluttet

Opprettelse av en gruppe sammensatt av ressurssykepleiere innen lindrende behandling og en representant fra bestillerkontoret. Gruppen skal være pådriver innen palliativ omsorg gjennom undervisning, kollegaveiledning, rådgivning, samhandling og systemarbeid internt i kommunen

Helsetorgmodellen
Pågående

Prosjektet er forankret i Samhandlingsreformen og skal prøve ut modeller for bedre pasientforløp.

Hukommelsesteam
Avsluttet

Et tverrfaglig team skal oppsøke hjemmeboende personer der demenskartlegging/-diagnostisering ikke er utført.