Forsiden/Utviklingssentre/Hordaland/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Tillit fremfor tvang (MEDCED)
Avsluttet

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter
Avsluttet

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

Nettverk i velferdsteknologi
Pågående

Starter opp et nettverk i velferdsteknologi for kommunene i Hordaland.

Palliasjon i hjemmet
Avsluttet

Foto: Marit Fonn

Hvordan styrke hjemmesykepleien til bedre ivaretakelse av mennesker som ønsker å tilbringe siste tiden hjemme, eventuelt å få dø hjemme.

Implementering av "Demensomsorgens ABC" i sykehjem og hjemmetjenester
Avsluttet

Forankre en god samarbeidsmodell for "Demensomrogens ABC" i Bergen kommune.

Læringsnettverk i forebygging av fall og trykksår
Avsluttet

17 kommuner er med i læringsnettverk for pilotering og spredning av tiltakspakkene i egen kommune.

Ernæringsstrategi for tjenester til utviklingshemmede
Avsluttet

God ernæringspraksis til personer med utviklingshemming. Å fremme helsegevinsten for personer med utviklingshemming handler om økt fokus på både sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Koordinator for Liverpool Care Pathway
Avsluttet

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskning og fagutvikling knyttet til LCP.

Forebygging av fall i sykehjem
Avsluttet

Finne forbedringstiltak for å redusere fall i sykehjem, og øke ansattes kompetanse på dette.

Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Hordaland
Avsluttet

Innføring av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender gir økt pasientsikkerhet.

Reduksjon av fall i helseinstitusjoner
Avsluttet

Pilotprosjekt. Deltagelse i nasjonalt nettverk for forebygging av fall i sykehjem

Interkommunalt læringsnettverk i Hordaland - Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Avsluttet

Innføring av rutiner for forebygging av legemiddelrelaterte problemer gir økt pasientsikkerhet

Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Avsluttet

Kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen for langtidsbeboere ved Post 2 på Engen sykehjem

Aktiv omsorg - individuell velvære og aktivitet
Avsluttet

Hvordan kan vi endre hverdagens gjøremål slik at pasientene får en mer meningsfull hverdag?

Forebyggende hjemmebesøk til eldre
Avsluttet

Kartlegge hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk.

Aktivitetsbasert avlastning
Avsluttet

Praksisopplegg der vernepleiestudenter reiser på tur med ungdommer med lettere psykisk utviklingshemming.

Fagprosedyre for behandling av diabetes på alders- og sykehjem
Avsluttet

Utarbeide en klinisk fagprosedyre slik at eldre med diabetes får en god behandling og oppfølging.

Samarbeid og kommunikasjon med pårørende
Avsluttet

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

Rehabilitering og ettervern – fokus på ansvar og læring
Avsluttet

Utvikling av rehabiliteringstilbud, undersøkelse av pasienter, og anbefalinger og ettervern.

Utøvere av faglig forsvarlige tjenester
Avsluttet
Studenter i praksis i hjemmesykepleien med fokus på refleksjon av eget arbeid og rammene man jobber innenfor.
Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase
Avsluttet

Utvikle og utprøve modeller for lindrende omsorg og behandling, og undervisningsprogram for kompetanseheving for personalet.

Munn- og tannpleie til eldre og syke
Avsluttet

Et system for munn- og tannpleie med undervisning, gode rutiner, munn- og tannstell kort, tannkontakt og utstyr tilgjengelig til hver pasient.

Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem
Avsluttet
Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.
Bedre hjelp til den akutt kritiske syke sykehjemspasient
Avsluttet
Prosjektet ser på hva som i en gitt situasjon er god behandling av den akutt syke sykehjemspasient.
NutritionDay i sykehjem
Avsluttet
En årlig prevalensundersøkelse for å kartlegge ernæringsinntak til pasienter på sykehus og sykehjem over hele verden.
E-læringskurs om underernæring
Avsluttet

I dette prosjektet har vi utviklet et e-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien

UNO GBD - Geriatrisk basis datasett
Avsluttet
Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte.
Kliniske fagringer i ernæring, sår og fall
Avsluttet
Etablering av fagringer med sykepleiere i sykehjem etter sykehusets modell.
Liverpool Care Pathway - Lindrende behandling i kommunehelsetjenesten
Avsluttet

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP)- en kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende.

Trygg overføring fra sykehus
Avsluttet
Utvikling, implementering og evaluering av tiltak for å sikre eldre, syke pasienter trygg overføring til den kommunale pleie og omsorgstjenesten.
Kort for munn- og tannstell
Avsluttet

Gratis veiledningshefte for munn-og tannstell og munnstellkort til bruk for helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.

Alarmer til personer med demens
Avsluttet
Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.
Ta i bruk moderne teknologi i hjemmesykepleien
Pågående

Hjemmesykepleien i Bergen kommune skal ta i bruk bedre verktøy for arbeidsfordeling og logistikk, elektroniske nøkler og håndholdte terminaler for å betjene den nye teknologien.

Kommuner i dans med frivillig innsats
Avsluttet

Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører.

Dokumentasjon i pasientjournalen
Avsluttet
Prosjektet tar sikte på en forenkling av dagens kodeverk og oppbygging av pasientjournalen. (Profil). Målet er felles standard for dokumentasjon, lett for ansatte å vite hvor de skal dokumentere og finne igjen dokumentasjon. Det skal utarbeides rapport, veileder og opplæringsprogram.