Forsiden/Utviklingssentre/Møre og Romsdal/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Skype mellom beboer og pårørende
Pågående

Hvordan skape en god arena for videkommunikasjonsteknologi mellom beboer og pårørende i sykehjem?

Støtte i eget hjem - friminutt for pårørende
Avsluttet

Å ivareta pårørende til personer med demens gjennom støtte i eget hjem.

Innføring av hverdagsrehabilitering i Ålesund
Avsluttet

Å gå fra "Hva er problemet du trenger hjelp til?" til "Hva er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre?"

Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering
Avsluttet

I samarbeid med Høgskolen i Molde utvikler vi en praksisnær videreutdanning med fokus på legemiddelhåndtering, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Læringsnettverk “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”
Avsluttet

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Møre og Romsdal.

Lindring på tvers
Avsluttet

Samarbeidsprosjekt med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for økt kvalitet på lindrende behandling og omsorg.

Palliativ koordinator i Molde kommune
Avsluttet

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved livets slutt i Molde kommune

Kostkofferten
Avsluttet

Bedriftsintern opplæring om ernæring til ansatte i helse- og omsorgstjenestene som et tiltak for å forebygge underernæring hos eldre

Brukerråd og pårørendesamarbeid i sykehjem
Avsluttet

Pilotprosjekt med fokus på opprettelse og drift av brukerråd, kvalitetsindikator for brukermedvirkning og utvikling av en guide for brukermedvirkning i legemiddelbruk.

Spelteknologi
Avsluttet

Spelteknologi skal bidra til at brukarar, pårørande og tilsette skal oppleve positiv og målretta aktivitet

GPS-sporing av demente i eit tidleg stadium av sjukdommen
Avsluttet

Prøve ut og tilrettelegge for GPS-sporingsteknologi i kommunane

Musikk i demensomsorga – eit pilotprosjekt
Avsluttet

Utvikle ein modell for bruk av musikk i grupper for personar med demens. Målet er å styrke personalet til å bruke musikk i kvardagen.

Modell for forebyggende hjemmebesøk hos eldre
Avsluttet

Tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet, og utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk.

Sykepleiestudenten som ressurs i implementering av PPS som verktøy
Avsluttet

Implementere bruk av PPS og øke samarbeidet mellom høgskole og praksisfeltet.

Kompetanseheving for å redusere underernæring på sykehjem
Avsluttet

Utarbeide en modell for opplæring av personell i sykehjem for å øke livskvalitet for den aktuelle pasientgruppen.

Hospitering ved lindrende enheter
Avsluttet

Tilbud om å lære av spesialsykepleiere ved lindrende enheter og få være sammen med palliative team.

Våke - velferdsteknologisk virkemiddel
Avsluttet

Veilednings og refleksjonsverktøy for helsepersonell og helsefagstudenter ved bruk av velferdsteknologi

Studenttett praksisveiledning i hjemmesykepleien
Avsluttet
Gruppeveiledning av sykepleierstudenter. Tre sykepleiere har felles veiledningsansvar for tre sykepleierstudenter.
Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester
Avsluttet

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.

Refleksjon som kvalitetsutvikling ved hjemmetjenesten : Refleksjonsgrupper
Avsluttet
Refleksjonsgrupper er startet opp for å skape arena for refleksjon og bevissthet omkring egen arbeidssted, og å utvikle hver enhet i organisasjonen til å arbeide kunnskapsbasert.
Individuell plan og samhandling
Avsluttet
Individuell plan (IP) som et mer tilgjengelig og brukerrettet virkemiddel; koordinatorrollen som et sentralt virkemiddel uavhengig av IP.
Integreringsbase - rus
Avsluttet
Skal gje ettervern/ oppfylgjing til personar som har gjennomført rusbehandling.
Kjærlig vekking
Avsluttet

Et film- og fotoprosjekt som viser sykehjem med varme, nærhet, kvalitet og kunnskap

Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med demenssykdommer
Avsluttet

Øke kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsgrupper som et ledd i strategier for å fremme god helse. Etablere selvhjelpsgrupper, primært for pårørende til mennesker med demenssykdom. Høste erfaringer med gruppeprosesser som kan ha en overføringsverdi.

Aktivitet og sysselsetting for yngre personer med demens
Avsluttet
Tilrettelegge aktiviteter og utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Et verdig liv med en funksjonsnedsettelse
Avsluttet
Praksismodell som sikrer pasientene sammenhengende bistanden på tvers av spesialist-/ kommunehelsetjenesten. Utvikles i samarbeid med sykepleierstudenter