Forsiden/Utviklingssentre/Nordland/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Avstandsoverbyggende samhandling mellom NAV og seks kommuner i Nordland
Avsluttet

Forskning og evaluering av nye kommunikasjonsplattformer mellom kommunene og NAV Hjelpemiddelsentral

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming
Avsluttet

Øke kompetansen innen ernæring og fysisk aktivitet, samt forebygge bruk av tvang og makt.

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"
Avsluttet

5 kommuner med 7 team fra sykehjem har deltatt i forbedringsarbeid i Nordland nord.

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"
Avsluttet

12 kommuner med team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid i Nordland sør.

Hverdagsmestring gjennom hverdagsrehabilitering
Avsluttet

Et forbedringsprosjekt for å få hverdagsmestring i fokus i hjemmetjenesten.

Læringsnettverk i riktig legemiddelbruk i Nordland
Avsluttet

Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene i Nordland.

Mennesket lever ikke av brød alene
Avsluttet

En opplæringsfilm for helsepersonell om åndelig omsorg

"Tradisjonsmat på sykehjemsfat - en smak av gammeldagan"
Avsluttet

Samlet tradisjonsrik mat i en kokebok for sikre tradisjonsmat på sykehjemmets meny i framtiden.

Læring gjennom fagnettverk
Avsluttet

Samle sykepleieres erfaringer fra å delta i læringsnettverket "Riktig legemiddelbruk i sykehjem".

Forbedringsnettverk
Pågående

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Rutiner for forebyggende ernæringsarbeid i hjemmetjenesten
Avsluttet

Utvikle rutiner for forebygging og behandling av underernæring hos brukere av hjemmetjenesten i Vestvågøy og øke kompetansen hos ansatte og studenter.

Sykepleiedokumentasjon - opplæring av helsepersonell
Avsluttet

Øke kompetanse og forståelse for hva sykepleiedokumentasjon innebærer

Etisk refleksjonsarbeid ved bruk av drama og bildeteater
Avsluttet

Drama og bildeteater brukes i Nordland, Troms og Finnmark for å heve kompetansen rundt etiske problemstillinger.
 

Utviklingsprogram: Forebyggende hjemmebesøk til eldre
Avsluttet

Videreutvikle eksisterende verktøy og metodikk som brukes ved forebyggende hjemmebesøk

Demensfyrtårn Lofoten
Avsluttet

Tydeliggjøre ansvarsforhold relatert til legemiddelbehandling hos personer med demens som bor i eget hjem

Å bedre praksis for å ivareta åndelige behov hos pasienter i sykehjem
Avsluttet

Fagheftet ”Mennesket lever ikke av brød alene”

”Maten e god den, det e’kje da…” - En opplæringsfilm om ernæring
Avsluttet

Opplæringsfilm for fagutviklingsarbeid ved sykehjem og hjemmetjeneste, samt i undervisning

”Maten e’ god, det e’kje da….”
Avsluttet

En praktisk veileder i ernæring til bruk for helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.

Sykehjem som læringsarena: Velkomstmappe
Avsluttet

Velkomstmappe skal brukes for å utvikle sykehjemmet som læringsarena for sykepleiestudenter, elever og lærlinger.

Økt kompetanse om diabetes - et undervisningsopplegg
Avsluttet

Undervisningsopplegg med 7 tema innenfor diabetes er utarbeidet etter innspill fra en tverrfaglig referansegruppe.

Bruk av kunstneriske uttrykk i ernæringsarbeid
Avsluttet

Fotoutstilling og faghefte skal bli brukt som metode for å øke ansattes kompetanse i ernæringsarbeid for pasienter i sykehjem.

”Jeg ser det og husker - jeg gjør det og forstår”
Avsluttet

Bruk av drama og bildeteater i etisk refleksjon på sykehjem.

Omsorgsforløp på tvers
Avsluttet
Prosjektet ser på hvordan IKT tas i bruk for å utvikle et interaktivt studium som har en teoretisk og en praktisk dimensjon, og hvordan gjøre dette relevant og tilgjengelig.
Utvikling av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg
Avsluttet

Dette prosjektet skal gi svar på hvordan kommunene kan utvikle og vedlikeholde kvalitative gode tjenestetilbud

Et fall er et fall for mye
Avsluttet
Kartlegging av informasjon om fall og skader hos hjemmeboende.
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland, Vestvågøy kommune