Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Verdal)/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Livsgledesykehjem – et systemverktøy
Avsluttet

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal livsgledesertifiseres - Livsglede satt i system

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, Nord-Trøndelag
Pågående

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Nord-Trøndelag

Forebyggende hjemmebesøk for eldre i Verdal kommune
Pågående

Utvikle verktøy og metodikk i hvordan forebyggende hjemmebesøk bør utføres og peke på forslag til organisering.

Kunnskapsformidling og implementering av ny kunnskap
Pågående

Økt kompetanse og økt samhandling om felles utfordringer innen kreft/lindring og Kols.

Velferdsteknologiske løsninger i pleie- og omsorgstjenesten
Pågående

Stjørdal kommune prøver ut ulike teknologiske løsninger som bidrar til at bruker kan bo lengre hjemme.

Innsatsteam - Aktiv i eget liv
Avsluttet

Modell for etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam - Hverdagsrehabilitering

Avdeling i vekst - utvikling gjennom kunnskap
Avsluttet
Utvikle en modell for kompetanseutvikling hos ansatte
Kunnskapsbasert praksis, modell for kompetanseutvikling
Avsluttet
Innføring av Kunnskapsbasert praksis som metode for ansatte i omsorgs- og velferdstjenesten i Verdal kommune.
IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy
Avsluttet
Identifisere kompetansebehov ved bruk av IPLOS som kartleggingsverktøy
Kompetansehevende tiltak for lindrede behandling og omsorg ved livets slutt
Pågående

Styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og deres pårørende, og øke kompetansen innen lindrede behandling og omsorg ved livets slutt.

Helhetlig demensomsorg
Avsluttet

En film med mål om å vise hvordan helhetlig demensomsorg kan fungere i praksis.

Kompetanseheving innen kreft- og lindringsomsorg
Avsluttet

Utvikling av oppslagsperm, samhandling og andre tiltak for å heve ansattes kompetanse.

Bedre tilbud til mennesker rammet av kronisk lungesykdom
Avsluttet

Forbedre tilbud, basert på standardisert pasientforløp, gjennom økt kompetanse og bedre samhandling i helsetjenesten.

Prøve ut effekten av tverrfaglig innsatsteam
Avsluttet

Effekten ble prøvd ut på funksjonsnivå etter brudd eller protesekirurgi i underekstremiteter.

Individuell plan
Avsluttet

Bidra til at flere hjelpemottakere får utarbeidet individuell plan, og at disse planene blir implementert i det elektroniske verktøyet SamPro.

Lettere når jeg er aktiv
Avsluttet
Et aktivt liv ut fra egne ønsker og betydningen av sunt kosthold for personer med utviklingshemming.
Refleksjonskort
Avsluttet
Gratis refleksjonskortspill består av 38 kort med viktige spørsmål som er relevante for ditt arbeid.
"Gode øyeblikk" - kulturell stimulering av hjemmeboende eldre med begynnende demens
Avsluttet
Utprøving av et dagtilbud med kulturelle aktiviteter for hjemmeboende personer med tegn på demens i mild og moderat grad.
Samhandling på tvers
Avsluttet
Eksiterende tilbud er videreutviklet og nye tiltak er etablert for å skape en helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen i Verdal kommune. Fokus - bedre kvalitet og kapasitet for personer med demens og deres pårørende.