Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Åfjord)/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Velferdsteknologi
Avsluttet

Samveis er veikart for tjenesteinnovasjon. Det er laget for ansatte som vil være med på å skape bedre tjenester for innbyggerne i sin kommune. Samveis er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer.

Samveis – et veikart for velferdsteknologi
Avsluttet

Opplæring i bruk av Samveis for å implementere velferdsteknologi i kommunene i Sør- Trøndelag. Opplæringen er rettet mot ansatte som jobber med velferdsteknologi. Prosjektet er i startfasen. Vi gjennomførte et kurs i Samveis-veikart for velferdsteknologi i regi av PA Consulting for 12 kommuner i Sør- Trøndelag.

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam
Avsluttet

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

SynTH - Synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg
Pågående

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og omsorgstjeneste, med utgangspunkt i hjemmetjenester i Åfjord kommune. Fylkesmannen mener at dette arbeidet er svært viktig for pasientsikkerhet, verdighet og livskvalitet, men også for kompetanseutvikling, og vil bidra til at resultatene spres og tas i bruk.
 

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag
Avsluttet

Legemidler er viktige medisinske tiltak ved forebygging, behandling og lindring av ulike sykdommer og symptomer, men legemiddelbehandling må kvalitetssikres. Feilmedisinering fører hvert å til unødig lidelse for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter.

Musikkbasert miljøbehandling, modul 2
Avsluttet

Fordypning i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse.

Hverdagsmestring
Pågående

Opptrening i hverdagslivets gjøremål for personer som nylig har fått funksjonsproblemer og opplever vansker i hverdagen som følge av dette, og for personer som allerede mottar tjenester fra helse- og omsorg. Et tverrfaglig team samarbeider med personen om det vedkommende synes er viktig å mestre i hverdagen.

Velferdsteknologi i institusjoner og omsorgsboliger
Avsluttet

Innføring av pasientvarslingsanlegg på Ladesletta og Tempe helse- og velferdssenter.

Aktivitetstilbud til yngre personer med demens
Avsluttet

Tilby ulike former for fysisk aktivitet og individuelt tilpasset trening

Helsetilbud til personer med nevrologiske lidelser
Avsluttet

Opprettet kortidsplasser hvor pasienter med nevrologiske lidelser har fortrinnsrett

Dialogmøter for kommuner i Sør-Trøndelag
Avsluttet

Det blir arrangert dialogmøter våren og høsten 2014 med dagens og morgendagens omsorgstjenester som tema.

"Når øyeblikket er viktig"
Avsluttet

Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Avsluttet

Øke kompetansen til helsepersonalet for å trygge den palliative pasienten i den terminale fasen.

Dokumentasjonsprosjektet Fosen
Avsluttet

Øke kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenestene på Fosen.

Underveis - et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Avsluttet

Ønsker å utvikle et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver der vi følger pårørende tett gjennom sykdomsforløpet, og tilpasser oppfølging og bistand til deres behov.

Tverrfaglig veilederteam i sykehjem
Avsluttet

Utvikle en modell som skal styrke veilederes kompetanse

Etablering av aktivitets- og kulturtilbud for yngre personer med demens i en tidlig fase
Avsluttet

Legge til rette for aktivitet og gode opplevelser som kan bidra til en meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse

Tverrfaglig demensteam i Åfjord
Avsluttet

Opprettelse av demensteam for å sikre god demensomsorg i Åfjord kommune

Kunst som hverdagsinspirasjon
Avsluttet

Vi ønsker å utvide vårt kreative tilbud til de eldre og vil derfor innføre maling som en av våre aktiviteter

Brukersamtale trinn for trinn
Avsluttet

Hvordan innhente nødvendige brukeropplysninger ved innkomst og oppfølging for å sikre brukermedvirkning og -innflytelse på egen situasjon og tjenesteutøvelse?

Memoplaner
Avsluttet

Introduksjon av Memoplaner i hjemmesykepleien er en del av det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet

Lær, reflekter og praktiser
Avsluttet

Vi ønsker å oppnå et kvalitetssikret praksisfelt som står i samsvar med oppdragsgivers forventninger

Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk
Avsluttet

Utvikle modell for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk blant eldre i aldersgruppen 80 år

Å skape livsglede for beboere på sykehjem
Avsluttet

Evaluering av et kvalitetsutviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Livsglede på sykehjem
Avsluttet

Livsglede som en integrert del av aktiviteten på sykehjem

Systematisk oppfølging av kosthold og ernæring
Avsluttet

Sikre en tilpasset ernæringsplan ut i fra individuelle behov og ønsker, forebygge og minske risikoen for underernæring.

Aktivitet og sosial stimulering – etablering og bruk av aktivitetshage
Avsluttet

Opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt deltakelse i sosiale aktiviteter.

Akutte etterbehandlingsplasser i helsehus
Avsluttet

Behandlingsopplegg som sikrer en målrettet oppfølging samtidig som pasienten skal behandles på laveste effektive omsorgsnivå.

Kompetanseprogram – Utfordrende atferd i sykehjem
Avsluttet

Redusere situasjoner som oppleves krenkende gjennom kompetansehevende tiltak og implementering av retningslinjer for praksis.

Ung i jobb
Avsluttet

40 ungdommer mellom 16 og 18 år fikk tilbud om sommerjobb i Trondheim kommunes omsorgstjenester.

Videreutvikling og utprøving av KomPas
Avsluttet

KomPas er et kompetansehevingsprogram for ansatte i sykehjem, i Pasientrettighetslovens kapittel 4A.

Hvordan bedre hverdagen til pårørende av hjemmeboende personer med demens?
Avsluttet
Skape en tilpasset hverdag med tilpassede aktiviteter til personer med demens i eget nærmiljø.
Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase
Avsluttet

Utvikle og utprøve modeller for lindrende omsorg og behandling, og undervisningsprogram for kompetanseheving for personalet.

”La hverdagslivet blomstre” - Eden Alternative
Avsluttet
Innføring av Eden Alternative i hjemmebaserte tjenester. Eden Alternative er en filosofi med målsetting om å eliminere ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet innen eldreomsorgen.
Evaluering av kvalitetsstandard innen terminal omsorg og behandling
Avsluttet

Betydningen av kvalitetsstandard for praksis og hvorvidt ansatte har behov for mer kunnskap.

Urininkontinens – fører økt kunnskap blant ansatte på sykehjem til endret praksis?
Avsluttet

Et avdelingsbasert undervisningsprogram som skal lede fram til en bedret praksis med hensyn til utredning, pleie og behandling av pasienter på sykehjem som har urininkontinens.

Kartlegging av smerter hos pasienter
Avsluttet

Kartlegging av smerte. Finne frem til felles kartleggingsverktøy i kommunen.

”Vi har det gøy med bøy og tøy(s)” - Trening for voksne mellom 65 og 80+
Avsluttet
Utvikle og etablere lokale, forebyggende treningsgrupper uten begrenset varighet, med innhold basert på oppdatert forskningskunnskap, og som skal drives med et minimum av utgifter og utstyr.
E-læring i tannpleie for helsepersonell
Avsluttet
Produsere et E-læringsprogram i tannpleie for helsepersonell/studenter som legges tilgjengelig på læringsportalen NettOppFosen
Elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling i kommunen
Avsluttet
Implementering av Mobil Profil (håndholdte enheter PDA i fagprogrammet Profil) og ElinK.