Forsiden/Utviklingssentre/Oppland/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Videreutvikle modell for forebyggende helsearbeid til eldre
Avsluttet

Videreutvikle og kvalitetssikre det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene ved bruk av tjenestedesign.

"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens
Pågående

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

På PROACTen for pasientene - med økt fokus på pasientsikkerhet og samhandling
Pågående

Kompetanseheving innen systematisk pasientobservasjon

KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre
Avsluttet

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag
Avsluttet

Kurs i yrkesrettet språkopplæring er utarbeidet og gjennomført for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og uten relevant utdanning.

Trygghetsskapende tiltak rettet mot pårørende til mennesker med nevrologiske lidelser
Pågående

Utvikle en modell som bidrar til å forbedre situasjonen for pårørende, og systematisere trygghetsskapende tiltak rettet mot pårørende.

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag
Avsluttet

Prosjektet har rettet fokus på kvalitet i oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag.

Tverrfaglig praksis for studenter innen sjukepleie, vernepleie og ergoterapi
Avsluttet

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleie-, ergoterapi- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark

Aktiv hverdag for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Dag og aktivitetstilbud
Pågående

Vi lager og prøver ut en modell for dag- og aktivitetstilbud til mennesker med nevrologiske sykdommer og skader. Målet er å skape meningsfulle opplevelser, en aktiv hverdag, og fremme samfunnsdeltagelsen

Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Tilpasset treningstilbud
Pågående

Vi lager og prøver ut en modell for tilpasset treningstilbud

Innføring av hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune
Avsluttet

Prosjektet har gitt større innsikt i hverdagsrehabilitering og ledet fram til forslag på hvordan hverdagsrehabilitering kan implementeres i Gjøvik kommune.

Frisk og aktiv senior
Avsluttet

Utviklingsprosjekt med fokus på helsefremmende og forebyggende tilbud til pensjonister.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem
Avsluttet

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet
Avsluttet
Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.
Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering
Avsluttet
Utvikle en modell med fokuset på brukermedvirkning og samhandling på tvers av nivåer og tjenester.
Opp av stolen
Avsluttet

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Plan: Samarbeid om etisk kompetanseheving
Avsluttet

Innføring av etisk refleksjon i alle avdelingar, etablering av tverrfagleg etisk råd og andre tiltak.

Oppfølging av pårørende til pasienter med hjerneslag
Avsluttet

Utvikle en modell for pårørendeoppfølging i rehabiliteringsprosessen for hjerneslagpasienter.

Oppstart av lindrende enhet i sykehjemmet
Avsluttet
Etablering av lindrende enhet ved hjelp av en prosjektmodell.
Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4 A
Avsluttet
Målet er å bevisstgjøre personalet til å bruke tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang.
KAMFER – prosjektet
Avsluttet

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang for eldre pasienter i sykehjem.

Bruk av web-baserte synkrone medier i veiledning, undervisning og møtevirksomhet
Avsluttet

Hovudmålet er å sjå om synkrone medier kan effektivisere og betre kvaliteten på rettleiinga i sjukeplearutdanninga si praksisperiode, og om dette hemmar eller fremjer samhandling mellom dei involverte aktørane

Miljøtiltak for sykehjemsbeboere
Avsluttet
Miljøbehandlingsprosjektet skulle sette fokus på innføring av miljøtiltak for beboerne ved Haugtun omsorgssenter. Ulike tiltak som aktivitetskasser, erindringskasser, kaffeslabberas, velværerom, erindringsgrupper og trim ble innført.