Forsiden/Utviklingssentre/Oslo/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Lokale ernæringsprosjekt innen utvalgte tema 2016-2017
Avsluttet

De lokale ernæringsprosjektene er en del av satsningen «Løft for bedre ernæring». Prosjektene skal føre til økt kvalitet i ernæringsarbeidet og varig endring i ernæringspraksis gjennom at tiltak går inn i videre drift.

I deres sko – observasjoner av arbeidshverdagen i sykehjem
Avsluttet

En tankevekkende framstilling av sykepleiere og helsefagarbeideres hverdag i sykehjem i Oslo.

Bedre dokumentasjon av helsehjelp via flatskjerm
Avsluttet

Dokumentasjon via flatskjerm-TV har ført til at personalet har blitt tryggere i dokumentasjonsarbeidet.

Ledelse av pasientsikkerhet
Avsluttet

Institusjonssjefer og avdelingssykepleiere ved 14 Oslosykehjem deltok i læringsnettverk for å styrke lederforankringen av pasientsikkerhetsarbeidet.

Vel møtt
Avsluttet

Et introduksjonsprogram for nyansatte, ansatte, ekstravakter, studenter og lærlinger.

PROsekken og PRO+sekken, et verktøy for helsepersonell
Pågående

PROsekkene og PRO+sekkene er ryggsekker med undersøkelsesutstyr for vurdering av pasienter.

«På nye veier – Anne på tur»
Pågående

Vi har anskaffet prosedyretreningsmodeller som sirkulerer mellom de private og kommunale hjemmetjenestene i Oslo.

Legemidler og alkohol: Hvordan observere, kartlegge og snakke om det med eldre i hjemmetjenesten?
Avsluttet

Utvikle kurs for ansatte i hjemmetjeneste og bolig

Den profesjonelle arbeidstaker; kursserie for ansatte i hjemmetjenesten
Avsluttet

Kurs for ansatte i hjemmetjenesten om akuttbehandling med scenariobaserte akuttsituasjoner, smerter, legemidler og eldre

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 3: Legemiddelgjennomgang i bolig
Avsluttet

Vi utvikler metode og verktøy for systematisk kartlegging av pasienter i bolig som kan ha behov for Legemiddelgjennomgang (LMG). Det skal videre arrangeres kurs og læringsnettverk for ansatte som jobber i bolig.

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 2: Legemiddelgjennomgang
Avsluttet

Vi arrangerte læringsnettverk for alle kommunale og private hjemmetjenester i Oslo. UHT veiledet teamene som deltok og fulgte opp 210 legemiddelgjennomganger, hvorav 117 ble gjennomført med farmasøyt.

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 1: Undervisningsopplegg
Avsluttet

Vi utviklet undervisningsopplegg med tilhørende undervisningsmateriell, og opprettet faggruppe innen temaet.

Ambulerende sårteam
Avsluttet

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

"Fullt mulig" - Rekruttering av frivillighet til hjemmeboende eldre
Avsluttet

Å skape et miljø og en møteplass for frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre i Bydel Bjerke. Med dette kan man forebygge ensomhet, både hos brukerne og frivillige.

Gode omsorgspraksiser i sykehjem
Avsluttet

«Re-imagining long term care in residential places» er et internasjonalt prosjekt om gode praksiser er sykehjem. Prosjektet bidrar til å sette fokus på hva det er som gjør et sykehjem til et godt sted å være både for pasienter og ansatte.

«OPPSTART» - Organisering, Pasient/bruker, Pårørende, Status, Tiltak, Avtaler, Rutiner, Totalinntrykk
Avsluttet

Hvordan legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og hjemmetjenesten.

Frie midler til lokalt ernæringsarbeid
Avsluttet

Å øke forståelsen for nødvendigheten av systematisk ernæringsarbeid blant ansatte i hjemmetjenesten, og fremme matglede hos eldre som var i faresonen for underernæring.

”Den lille forskjellen 3” – En kursserie om lindrende behandling
Avsluttet

E kursserie om symptomlindrende behandling for ansatte i hjemmetjenesten. Inkluderer en mal for undervisningsopplegg om lindrende behandling, for å tilrettelegge for nasjonal spredning av kursserien

Nye praksisplasser innen psykisk helse
Avsluttet

Samarbeid mellom sykehjem og høgskoler i Oslo for å finne gode praksisplasser innen psykisk helse til bachelorstudenter i sykepleie.

Kvalitetssikring av praksisstudier i sykehjem
Avsluttet

Læringen finner sted i et samspill mellom skole og sykehjem. Hvordan kan kunnskapsoverføringen skje på beste måte?

Læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i Oslo
Avsluttet

Syv Oslosykehjem gjennomførte forbedringstiltak ved sine langtidsavdelinger for å optimalisere legemiddelbruken.

Verdighet for personer med demens i institusjon og deres pårørende
Avsluttet

Sette fokus på pasienters og pårørendes behov for ivaretakelse av verdighet etter innleggelse i institusjon, med særlig vekt på pasienter med frontotemporallappsdemens.

Spydspiss Abildsø
Avsluttet

Utvikle en standard for økt kunnskap og handlingskompetanse via en modell for kompetanseoverføring, for å imøtekomme samhandlingsreformens intensjon om å behandle pasienten nærmest mulig eget bosted.

Involvering av pårørende i sykehjem
Pågående

Styrke brukermedvirkning og personorientert omsorg i samarbeid med pårørende

Utredningslinje
Avsluttet

Utredning når pasienten beveger seg mellom ulike tjenestenivå

Flerspråklig informasjonsbrosjyre om demens og kognitiv svikt
Avsluttet

Demens og kognitiv svikt er en informasjonsbrosjyre for deg som tror du selv eller en av dine nærmeste har en demenssykdom

Demensteam på sykehjem i Oslo
Avsluttet

Demensteam på sykehjem bidrar til økt fokus på pasientens funksjonsnivå, samt økt bevissthet om demenssykdommer generelt

Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom
Avsluttet

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

Hvordan bidra til at tjenestetilbudet i sykehjemmene er kunnskapsbasert?
Avsluttet

Utprøving av tiltak for å fremme kunnskapsbasert praksis i sykehjem

Den lille forskjellen
Avsluttet

Sette fokus på omgang med og behandling av alvorlig syke brukere med behov for lindrende behandling.

Sliter du med helsefaglig norsk?
Avsluttet

Vi har utviklet en lommeordbok som består av 500 fagord og uttrykk forklart på en enkel måte.

Den profesjonelle arbeidstaker
Avsluttet

Utvikle verktøy for en bedre og mer effektiv hjemmesykepleie

Bedre dialog mellom hjemmetjenesten og fastlegene
Avsluttet

Kartlegge samhandlingen mellom hjemmetjenesten og fastlegene i alle bydelene i Oslo.

Uten mat og drikke, duger helten ikke
Avsluttet

Ernæringskurs til alle ansatte i hjemmetjenesten, tilpasset målgruppene praktisk bistand og hjemmesykepleien.

Kartlegging av frivillige tilbud i hjemmetjenesten
Avsluttet

Kartlegge og beskrive ulike former for frivillige tjenester rettet inn mot hjemmeboende mottakere av helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Eldre og rus
Avsluttet

Innarbeide gode rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og medikamenter hos hjemmeboende eldre.

Faggrupper i hjemmetjenesten
Avsluttet

Undersøker hvordan man kan bruke faggrupper til å heve kompetansen innenfor utvalgte områder hos en gruppe ansatte.

Frivillige tjenester ved Oslos sykehjem
Avsluttet

Kartlegge omfanget, organiseringen og innholdet i den frivillige tjenesten rettet mot beboere i sykehjem i Oslo.

"Bli med" - satsning på utdanning av helsefagarbeidere
Avsluttet

Gjøre programfagene og fellesfagene i utdanningen mer yrkesrettet slik at flere fullfører utdanningen innen helsefag.

Forebyggelse av orale infeksjoner hos eldre pasienter i institusjon
Avsluttet

Undersøke om systematisk opplæring og bruk av elektrisk tannbørste vil påvirke munnhygienen hos pasienter på sykehjem.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem
Avsluttet

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?
Avsluttet

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Blomsterkort
Avsluttet

24 kort til bruk i samtale om hage og planteliv.

Bruk av musikk og sansehage på sykehjem
Avsluttet

Systematisk bruk av miljøbehandling som metode for å dempe uro, angst eller for å øke velvære hos pasientene.

Demensteam i Oslo
Avsluttet

Demensteam har som oppgave å kartlegge demens på et tidlig stadium og få en fortgang i utredningen hos de aktuelle brukerne.

Fysisk aktivitet året rundt
Avsluttet

Fysisk aktivitet i sansehagen skal være en del av sykehjemmets ordinære behandlingstilbud.

Ernæringskartlegging av brukere med kognitiv svikt
Avsluttet

Alle brukere med IPLOS skår 3–5 på hukommelse skal kartlegges ved bruk av MNA–skjema.

Behandlingslinje demens
Avsluttet

En pekepinn på hvilke tilbud og hjelp som finnes innen demens i kommunehelsetjenesten.

Klinisk etikk-komité på sykehjem
Avsluttet

Etablere Klinisk etikk-komité på sykehjem i Oslo.

Studie om legemiddelbivirkninger
Avsluttet
Beskriver legemiddelforbruket og sammenlikner legemiddelbehandlingen ved to sykehjem med ulik legedekning.
Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre
Avsluttet

Kartlegging av årsakene til at brukere i hjemmesykepleien i liten grad benytter seg av det offentlige tannhelsetilbudet.

Studenter i sykehjemspraksis: Velkomstmappe
Avsluttet

Gjennom systematisk evaluering av praksis og i samarbeid mellom sykehjemmet og høgskolen har vi utviklet en velkomstperm som brukes når vi tar imot sykepleiestudenter.

Hvordan jobbe smart for å beholde helsa?
Avsluttet

UHT i Oslo har utviklet et kurs i forflytningsteknikk spesielt rettet mot hjemmesykepleien for å redusere belastningsskader blant de ansatte og dermed senke sykefraværet.

En kommune-ett ernæringskartleggingsverktøy
Avsluttet

De mest aktuelle kartleggingsverktøy for ernæring ble testet. Anbefaling om å bruke et MNA-skjema (Mini Nutritional Assessment).

Tiltak for bedre ernæringsrutiner på sykehjem
Avsluttet

Gjennomføring av screening (MNA-skjema) og månedlig veiing, og tilbud om individuell senkvelds og tidligfrokost for å forkorte nattfasten.

Studenter i ernæringsvitenskap på sykehjem
Avsluttet

Et samarbeidsprosjekt der ansatte på sykehjemmet underviser studenter om ernæringsproblematikk i eldreomsorgen. Studentene foretar ernæringscreening av beboerne på sykehjemmet. Målet er å skape interesse for ernæring i sykehjem hos studenter i ernæringsvitenskap.

Miljøbehandling for personer med demens
Avsluttet

En gjennomgang av forskning om bruk av musikk, bruk av sansehagen og fysiske omgivelser, og beskrivelse av ulike modeller for opplæring av ansatte i metodene innen miljøbehandling.