Forsiden/Utviklingssentre/Rogaland/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Tillit fremfor tvang (MEDCED)
Avsluttet

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Demensomsorgens ABC til fagstige
Avsluttet

Fullført løp med Demensomsorgens ABC 1 og 2, og litt tillegg fra kommunen skal gi trinn 1 på fagstigen.

Innføring av arbeidslag i hjemmetjenesten
Avsluttet

Ta i bruk arbeidslagsmodellen for å organisere tjenestene til personer med demens.

Aktivitetsdosett
Avsluttet

Systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.

Recreational therapy – amerikanske studenter i sykehjemspraksis
Avsluttet

Terapeutiske aktiviteter som terapisykkel, hageterapi, sensorisk stimuli, dyreterapi og mosjon som terapi.

Tverrfaglig prosjekt i palliasjon mellom kommuner og sykehus
Pågående

Kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt samarbeid.

Hva koster demens i Norge?
Pågående

PostDoc-prosjektet skal belyse bruken av ressurser hos demente personer innenfor helsesektoren og skal komme fram til et estimat på kostnader ved demens.

Kartleggingsstudie: Innføring av Kap. 4A i pasientrettighetsloven
Avsluttet

Kvalitetssikring av innføring av lovregulert tvangsbruk, kap 4A i pasientrettighetsloven overfor brukere med demens i sykehjem og bofellesskap.

Bruk av helsetjenester hos eldre rusmisbrukere
Avsluttet

Kartlegging av beboerne på en rusavdeling og evaluering av bruken av helse og sosialtjenester i perioden før innleggelse på sykehjem.

Forebyggende hjemmebesøk
Avsluttet

Eldre som er 80 år og ikke har pleie- og omsorgstjenester fra før får tilbud om forebyggende hjemmebesøk av fysioterapeut eller sykepleier.