Forsiden/Utviklingssentre/Sogn og Fjordane/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

System for læring og fagutvikling i Førde kommune
Pågående

Oppretta eit system for fagutvikling og kompetanseheving.

Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane
Pågående

Dette er eit pågåande prosjekt. I fase I vart det etablert eit felles kunnskapsgrunnlag og samarbeidsforum for velferdsteknologi  i Sogn og Fjordane. Dette vart vidareført i fase II, der fleire kommunar starta utprøving av teknologi. I fase III har kommunane gått frå prosjekt og pilotar til dei første operative løysingane. I fase 4 har ein m.a. hatt fokus på responssenterløysing og arbeid knytt til roller, ansvar og rutinar.

Tillit fremfor tvang (MEDCED)
Avsluttet

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Ungdommar - ein ressurs i eldreomsorga
Avsluttet

Førde Helsetun og utviklingssenteret tek imot mange elevar frå ungdomsskulane i faget utdanningsval. Det vert laga program for elevane med  fokus på aktivitetar og samvær med bebuarane. Elevane får ei innføring i korleis det er å arbeide i eldreomsorga, og vert kopla opp mot tilgjengelege ressursar og det vert laga planar i tråd med kva aktivitetar som skjer på sjukeheimen og i nærmiljøet i det aktuelle tidsrommet.

Veglo 5 – eit dagtilbod for menneske med demens
Avsluttet

Førde kommune kjøpte ein einebustad med adresse Veglo 5 for å etablere eit dagtilbod for heimebuande med demens.

Frivillige i omsorgsbustad
Avsluttet

Frivillige aktørar skapar samlingsplass for bebuarar ved omsorgsbustad i Førde

Kvardagsrehabilitering – mestring og brukarmedverknad i eigen heim
Avsluttet

Mange eldre ynskjer å bu i eigen heim så lenge det let seg gjere. Dette kan vi oppnå ved hjelp av vedlikehald og/eller opptrening av ulike funksjonar.

Kvalitet og kontinuitet i omsorg for personar med demens og deira pårørande
Avsluttet
Pårørandeskule / temakveldar, undervisning og rettleiing til helsepersonell, vakttelefon for alle som har behov for samtale, råd og rettleiing i høve demens.
Kommunehelsetenesta som læringsarena
Avsluttet
Målet er å fremje læring, legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling, og å rekruttere helsefagutdanna til kommunehelsetenesta.
Rehabilitering – Eit tilbod til eldre i Førde kommune
Avsluttet

Måler er å sette rehabilitering i system og å sikre kvalitet. Målgruppa er eldre med rehabiliteringspotensiale.

Kultur og eldre
Avsluttet

Prosjektet handlar om heilskapstenking rundt helse hjå eldre med fokus på samanhengen mellom kulturelt engasjement og helsetilstand.