Forsiden/Utviklingssentre/Troms/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter
Avsluttet

Stadig flere helsefaglige studieretninger etterspør praksislæring i sykehjem. «Sykehjemmet som læringsarena» beskriver modeller for praksislæring som er prøvd ut og videreutviklet for elever, lærlinger og studenter i sykehjem.

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene
Avsluttet

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.

Dokumentasjon av helsehjelp
Avsluttet

Et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms.

Hode og sekk - den kompetente sykepleier i hjemmetjenesten
Avsluttet

Utviklet en akuttsekk og et observasjonsskjema til praktisk bruk ved undersøkelse og vurdering av pasienter i hjemmetjenesten med akutt/sub-akutt sykdom - og økt kompetansen hos sykepleierne.

Det gode dagsenteret i heimetenesta – eit inspirasjonshefte
Avsluttet

Eit inspirasjonshefte for drift av dagsenter for eldre: «Der alle mestrer noe». Heftet er basert på 17 års erfaring.

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem
Avsluttet

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet
Pågående

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

FlexiDøgn - en døgnrytme til beste for alle
Avsluttet

Kan en endret døgnrytme gi en forbedret ernæringssituasjon i sykehjem og skape rom for mer aktivitet?

Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
Avsluttet

"Hvordan bygge en kultur i hjemmetjenesten med økt fokus på mestring av de aktiviteter som er viktig for brukerne?"

Sammenhengende tjenestetilbud til personer med nevrologiske sykdommer
Avsluttet

Prosjektet har avdekket flere faglige og organisatoriske hindringer i prosessen for å skape en bedre sammenheng i tjenestetilbudet til personer med nevrologiske sykdommer og skader.

Ernæringskunnskap i tjenesten til personer med utviklingshemming, Pilot 2013- 2015
Avsluttet

Øke kunnskapen om kosthold og ernæringsarbeid hos ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Over hav og fjell
Avsluttet
Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?
Demensdagene i Tromsø 2012
Avsluttet
Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der fagmiljø og humanitære/frivillige organisasjoner samarbeider om å spre informasjon og kunnskap om demenssykdom som et lavterskeltilbud til
innbyggere i Tromsø
Uten mat og drikke…
Avsluttet
Fagprosjekt om praktisk gjennomføring og implementering av ernæringsjournal til pasienter i sykehjem
Læring i arbeid i heimetenesta i Tromsø
Avsluttet

Korleis fungerer arbeidsplassen vår som arena for læring? Prosjektet viser at tilsette i heimetenesta i Tromsø ønskjer meir tilrettelegging for refleksjon og utviklingsarbeid

Riktigere legemiddelbruk for eldre i heimetenesta i Tromsø
Avsluttet

Det var rapportert betra livskvalitet for fleire av dei eldre etter legemiddelgjennomgangen. Me avdekka også behov for meir systematisk oppfølging av legemiddelbehandling spesielt og helsetenester til eldre generelt

Kognitive vansker – hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse?
Avsluttet

En nettbasert kompetanseplattform med fokus på kognitive vansker hos personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Qi-gong - en bevegelse i riktig retning for oss?
Avsluttet

Qi-gong er en treningsform som kan gi positiv effekt i hverdagen for eldre

Hvorfor sitte når du kan stå?
Avsluttet

Bruk av ståhjelpemidler for rullestolbrukere gir bedre fysisk og psykisk funksjon

Ressursavdeling for endret adferd og demenssykdom
Avsluttet

Opprette ressursavdelinger som modeller i arbeidet med utfordrende og endret adferd hos personer med demenssykdom

Dokumentasjon Helsehjelp
Avsluttet

Gjennomgang av struktur og kvalitet på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune

Aksjon ungdom 2012
Avsluttet

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Riktig legemiddelbruk ved Rossfjord sykehjem
Avsluttet
Systematisk gjennomgang av pasienters legemidler i tverrfaglig team
Demensdagene 2011
Avsluttet
Samarbeid mellom ulike fagmiljø der man i løpet av en uke satte fokus på demenssykdommer og hvordan de påvirker de som rammes
Film og bilder– en identitetsbevarende kommunikasjonsform
Avsluttet
Bruk av norske filmklassikere i reminisensarbeid for å fremme trivsel, konsentrasjon og aktiv deltakelse for personer med kognitiv svikt.
En pille for alt som er ille
Avsluttet
Se på medikamentbruken og redusere 30% av medikamentbruken uten negative konsekvenser for pasientene på sykehjemmet.
Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten
Avsluttet

Gjøre forskning om sykepleiestudentenes opplevelse av praksis på sykehjem kjent blant praksisveilederne i hjemmetjenesten.

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom
Avsluttet

Kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms knyttet til forståelse og mestring av endret og utfordrende adferd hos personer med demenssykdom.

Systematisk ernæringsarbeid i heimesjukepleia i Tromsø
Avsluttet

Systematisk ernæringskartlegging og oppfølging ga positive resultat for pasientane sin ernæringsstatus, men det krev ressursar i form av gode fagkunnskapar, god fagleg leiing, god organisering og tid

Frie midler - muligheter framfor begrensninger
Avsluttet

Utvikle et verktøy for systematisk planlegging, gjennomføring, avslutning, implementering og publisering av egne prosjekt.

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demens
Avsluttet
En film med informasjonsfolder til undervisning og refleksjon med fokus på personer med demenssykdom der atferden vil endre seg i løpet av sykdomsutviklingen.
Fallforebyggende gruppetrening for eldre med begynnende funksjonsfall
Avsluttet

En undersøkelse om effekten av gruppetrening for hjemmeboende eldre mht. balanse, styrke og utholdenhet.

Selvstendiggjøring unge voksne
Avsluttet

Ipod Touch som hjelpemiddel for måltidsplanlegging og gjennomføring av innkjøp i PU-tjenesten

Møteplassen – et skreddersydd tilbud i gruppe – er det mulig?
Avsluttet

Utvikling av dagsenterdrift til yngre personer med demenssykdom i Tromsø kommune.

Riktigere legemiddelbruk hos eldre
Avsluttet
Tverrfaglege legemiddelgjennomgangar førte til reduksjon av medikament og nedgang i fall
Aksjon sommerjobb
Avsluttet
Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem.
Frivillige fra nærmiljø- en ressurs for sykehjemmet
Avsluttet
Etablerte en base med frivillige fra nærmiljøet, utarbeidet et program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid.
”Hjelp meg å huske”- minnealbum for personer med demenssykdom
Avsluttet
DVD med arbeidshefte for å illustrere hvordan et minnealbum kan lages og brukes.