Forsiden/Utviklingssentre/Vest-Agder/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Traumebevisst omsorg
Avsluttet

Kan traumebevisst omsorg være en metode for å bedre hverdagen til brukerne i kommunen?

Utprøving av lokaliseringsteknologi og medisindispenser i kommunal helsetjeneste
Pågående

Få kunnskap om bruk av lokalseringsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.

Mulighetsrommet - et visningsmiljø for velferdsteknologi
Pågående

I Mulighetsrommet kan man få kjennskap til hjelpemidler som kan gi mestring av eget liv og en følelse av trygghet i eget hjem.

Ruslevenner til personer med langtkommen demens
Avsluttet

Prosjektet har økt kunnskapen om rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige som er eller ønsker å være ruslevenner til svært syke beboere.

Liverpool Care Pathway (LCP) - en tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorg
Pågående

LCP gir veiledning for pleietiltak, medikamentutdeling, psykisk støtte og ivaretakelse av pårørende.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre
Avsluttet

”Friskere liv med forebygging” – et samarbeidsprosjekt mellom USHT Vest-Agder og USHT Aust-Agder.

Sykepleieres erfaringer ved bruk av aloe vera og tetre i behandling av sår
Avsluttet

Prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Pårørendeskole
Pågående

Kurs (samlinger) for pårørende med utvalgte temaer innen demens, som holdninger og kommunikasjon, utfordrende adferd og sosiale aktiviteter.

Evaluering av etikk-kommuner
Pågående

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 kommuner på Agder deltar i satsingen.

Gjensidig hospitering
Avsluttet
Hospiteringsavtale mellom kommune og sykehus der målet er å forbedre samhandling og pasientforløp gjennom gjensidig kompetanseutveksling.
Kompetanseheving for personlig koordinator
Pågående

Temaene er knyttet opp til Individuell plan: ledelse av tverrfaglige prosesser, myndiggjøring av koordinator, ta ansvar i eget liv, IP-ansvarsgrupper og endringsarbeid hos brukere/hjelpere.