Forsiden/Utviklingssentre/Vestfold/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Virtuell avdeling: Oppfølging av multisyke eldre i to kommuner
Avsluttet

Hvordan vurdere og avklare hjemmeboende multisyke eldre med betydelige behov for helsehjelp - i to ulike kommuner?

Samhandling om kompetanse - ALERT i kommunehelsetjenesten
Avsluttet

Bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, og iverksette tiltak.

Robotassistert terapi med Paro-selen
Avsluttet

Implementering og bruk av robotselen Paro for hjemmeboende personer med demens ved Glemmen sykehjem.

Ledelse av pasient- og brukersikkerhet i Østfold
Avsluttet

Tilpasning og spredning av tiltakspakken «Ledelse av pasientsikkerhet» fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7». 

Samhandling om kompetanse i hjerte-lunge-redning for helsepersonell
Avsluttet

Stor satsning på økt kompetanse i hjerte-lunge-redning for helsepersonell (H-HLR) i Østfold.

«Ledelse av pasient- og brukersikkerhet» - læringsnettverk i Østfold
Avsluttet

Tilpasning og spredning av tiltakspakken «Ledelse av pasientsikkerhet» fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7».

Omsorg for døende og "Livets siste dager" - nettverk i Østfold
Avsluttet

Liverpool Care Pathway (LCP) blir erstattet av en norsk tiltaksplan “Livets siste dager” i 2016, og et nettverk er startet.

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten"
Avsluttet

10 kommuner med 13 team har deltatt i læringsnettverket, og fått innføring i innsatsområdet for å spre dette til egen kommune.

Forutsi, forebygge og varsle fall – bruk av kroppsbåren trådløs sensor
Pågående

Et forskningsprosjekt som skal forbedre livskvaliteten hos innbyggere som står i fare for å falle eller faller.

Nettverk for Liverpool Care Pathway(LCP) i Østfold
Avsluttet

En videreføring av LCP-prosjektet om omsorg ved livets slutt

Læringsnettverk i forebygging av fall
Avsluttet

Ni kommuner med 12 team deltar i læringsnettverk i fallforebygging for å implementere tiltak og spre dette til egen kommune.

Nettverk for hukommelsesteam og andre fagressurser
Pågående

En faglig og sosial møteplass for ansatte i fylket som har ansvar for demensomsorgen.

Virtuell avdeling: Oppfølging av multisyke eldre pasienter i to kommuner (Eidsberg og Askim)
Avsluttet

Hvordan vurdere og avklare hjemmeboende multisyke eldre med betydelige behov for helsehjelp - i to ulike kommuner?  

Interkommunalt læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"
Avsluttet

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Østfold. 11 kommuner og 13 team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid om riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Nettverk for sykehjemsleger i Østfold
Avsluttet

En faglig og sosial møteplass for sykehjemsleger i fylket for å styrke sykehjemsmedisinen.

Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon
Avsluttet

Utvikling av et åpent fleksibelt nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon. Se det elektroniske kurset på Høgskolen i Østfold sine hjemmesider >>

Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem
Avsluttet

Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg.

Implementering av velferdsteknologiske helseløsninger for hjemmeboende
Avsluttet

Vi skal teste velferdstekniske løsninger for hjerte- og lungesyke, diabetikere og personer med kognitiv svikt/demens. Dataene sendes til en elektronisk pasientjournal i en ny integreringsløsning.

Pasienters perspektiv om tjenestekvalitet i hjemmesykepleien
Avsluttet

Med brukernes perspektiv skal vi få innsyn i og måle kvaliteten på nødvendig helsehjelp i hjemmesykepleien.

Trygge overganger
Avsluttet

Sikkerhet i bruk av legemidler i overgangen fra/til hjemmetjeneste og til/fra korttidsavdeling i sykehjem

Implementering av omsorgsfilosofi
Avsluttet

Fremme livskvalitet for beboere på sykehjem og deres pårørende

Innføring av LCP – kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende
Avsluttet

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle sykehjem i Fredrikstad og etablering av interkommunalt nettverk for ressurssykepleierne i Østfold

Brukermedvirkning
Avsluttet

Gi pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter

Nasjonal pilot for oppfølging av legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten
Avsluttet

Pilotprosjekt hvor hjemmetjenesten i Eidsberg kommune har fulgt opp 20 pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering

Elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunale pleie- og omsorgstjenester
Avsluttet

Pilotere innføring av e-meldinger mellom sykehus og kommunen

Klinisk blikk og handlingskompetanse
Avsluttet

Hvordan utvikle klinisk blikk og handlingskompetanse for studenter og ansatte ved bruk av ABCDE etter casemetoden?

På Alerten – samhandling om kompetanse
Avsluttet

Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte

 

Samhandling gir økt kvalitet
Avsluttet

Utvikle samhandlingsmodeller som involverer brukere, ansatte og studenter, med vekt på å øke kvaliteten på tjenestene

Praksiskunnskap gjennom refleksive prosesser
Avsluttet

Samarbeid kan ikke læres gjennom teori alene - det forutsetter erfaringslæring

Utvikling av fallforebyggende program
Avsluttet

Forberedelese til et større fallforebyggende prosjekt

Tverrprofesjonell legemiddelgjennomgang
Avsluttet

En legemiddelgjennomgang ved Glemmen sykehjem resulterte i en reduksjon av faste legemidler, endring i dose og en reduksjon av behovsmedikamenter.

Dokumentasjon av helsehjelp i pasientjournal
Avsluttet

Hvordan sikre god dokumentasjon av helsehjelp?

Brukermedvirkning for personer med psykisk sykdom/rusproblemer i hjemmesykepleien
Avsluttet
Etablere arbeidsgruppe som særlig ivaretar brukergruppen, på tvers i kommunen.
Helsebemannet kontaktsenter
Avsluttet
Utrede mulig etablering av kommunalt senter med oppfølging av brukere med kroniske lidelser ved bruk av omsorgsteknologi.
Medisinering i hjemmet
Avsluttet

Kan legemiddelhåndtering hos hjemmeboende foregå ved bruk av forprogrammert dataenhet?

Gode praksisplasser for elever på videregående skolenivå
Avsluttet

Utarbeide modell(er) for faget "Praksis til fordypning" til bruk for sykehjemmenes ansatte.

Grenseregional omsorgsfilosofi
Avsluttet

Implementere palliativ omsorgsfilosofi for å fremme livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem
Avsluttet

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

SoS: Simulering og scenarier
Avsluttet

Utvikle og prøve ut scenarier for bruk i hjemmesykepleie, samt på vernepleie- og sykepleieutdanningen.

Dokumentasjonsplikt og innføring av elektronisk meldingsutveksling
Avsluttet
Sikring av dokumentasjonsplikten ved bruk av elektronisk journal samt tilleggsfunksjoner som mobil enhet (PDA) og tilknytning til Norsk Helsenett.
Tverrfaglig demensteam i Eidsberg
Avsluttet

Videreføring av kommunalt demensteam som kartlegger og bistår person, pårørende og fastlege /andre fagpersoner med avklaring omkring kognitiv svikt.

Enkle prøver og undersøkelser i hjemmet
Avsluttet

Utvikle modeller for oppfølging av brukere med plager som kan innebære infeksjon eller sykdomsutvikling.

Pårørendeskoler og samtalegrupper
Avsluttet

Utviklingsprogrammet utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av satsningen i forbindelse med Demensplan 2015 ”Den gode dagen”.

Bruk av Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase
Avsluttet

Faglig kompetanseutvikling i relasjon til døende pasienter og deres pårørende.

Far Vel – den siste tiden
Avsluttet

Fokus på kritisk refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid i omsorg ved livets slutt. Tiltakene i prosjektet var refleksjonsgrupper på 4 sykehjem i Østfold med fokus på omsorg ved livets slutt og tverrprofesjonelle seminarer.

Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens
Avsluttet

Utviklet spesielt tilrettelagte korttids- og avlastningstilbud, støttekontaktordninger og besøkstjeneste.

”Kort og godt” – refleksjonskort
Avsluttet

100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven.Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle situasjoner.

Begrense tvang - kort og godt
Avsluttet

Implementering av bruk av refleksjonskortene ”Kort og godt” i hverdagen.Utvikle en modell for refleksjon i hverdagen.

Ernæring hos brukere av kommunal hjemmetjeneste
Avsluttet

Utvikle prosedyrer og formalisere tiltakspakker og standard tiltaksplan for tjenestemottagere som vurderes til å være underernærte.