Forsiden/Utviklingssentre/Østfold/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Regionalt samarbeid om forebygging av fall
Avsluttet

Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Samhandling mellom fastlege og hjemmesykepleie
Pågående

Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien.

Etikkteateret Torbjørn – en metode for etisk kompetanseheving
Pågående

Teaterstykket Torbjørn skal gi innblikk i og refleksjon rundt pasientens liv, behov for hjelp og etiske problemstillinger knyttet til dette.

Liverpool Care Pathway – implementering i Vestfold
Avsluttet

Prosjektet skal sikre implementering og videreføring av metoden Liverpool Care Pathway i enkelte kommuner i Vestfold.

Pilotprosjekt "Best hjemme" - en modell for innføring av hjemmerehabilitering
Avsluttet

Utvikle tjenester for å kunne tilby hjemmerehabilitering til brukere som har mulighet til det.

Refleksjonsgrupper relatert til Liverpool Care Pathway
Pågående

Bistand til etablering av refleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten.

Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens - dyrebar omsorg
Pågående

Undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall

Ferdighetssenter
Pågående

Pilotprosjekt med mål om å etablere et Ferdighetssenter som en øving- og sertifiseringsarena for praktiske prosedyrer

I trygge hender i Vestfold
Avsluttet

Spre tiltakspakken fra pilotprosjektet i pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem, og stimulere til forbedringssprosjekter i sykehjem i Vestfold.

Musikk i omsorg
Avsluttet

Bruk av sang og musikk som en del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagaktivitetstilbud og institusjon – kompetanseheving og praktiske tiltak

Implementering av Liverpool Care Pathway i Vestfold
Avsluttet

Benytte LCP tiltaksplan til alle døende pasienter i Vestfold. De skal få samme gode lindrende behandling og omsorg i livets siste fase, uavhengig av diagnose, alder og bosted.

Veien til god kunnskapshåndtering
Avsluttet
Innføring av kunnskapsbasert praksis og fagnettverk som metode for økt samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Veien til kvalitetsutvikling og god praksis
Avsluttet
Kartlegging av kompetansebehov som et strategisk grep for utvikling av målrettede kompetansehevende planer.
Kompetanseprogram i lindrende omsorg til alvorlig syke
Avsluttet
Prøve ut og dokumentere effekten av en ny modell for samhandling om kompetanseheving mellom primær -og spesialisthelsetjenesten.
Tiltak for å styrke ernæringsstatus hos eldre på institusjon og hjemmeboende
Avsluttet
Innføring av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Gjensidig hospitering mellom 1. og 2. linjetjenesten
Avsluttet
60 deltakere hospiterte i tre dager. Prosjektet ble evaluert med spørreskjema og fokusgruppeintervjuer.
Implementering av Pasientrettighetsloven kapittel 4A
Avsluttet
Implementering: generell opplæring i lovkapittelet, samtykkevurderingen og tillitskapende tiltak.
Intravenøs behandling i sykehjem
Avsluttet

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Legemiddelgjennomgang i sykehjem
Avsluttet
Utviklet og testet en prosedyre for strukturert tverrfaglig gjennomgang av langtidspasienters legemidler i sykehjem.