Forsiden/Forskning
846216814

«Jeg Kan, forskning»

Mennesker med en utviklingshemming bør settes på dagsorden også når det gjelder forskningsaktivitet. Det finnes skremmende lite forskning i forhold til denne brukergruppen. Dette underbygger behovet for kunnskap og utvikling.

Jeg Kan, forskning ønsker å bidra til å snu denne trenden.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal er samarbeidspart. Sitter i styringsgruppen. Har bidratt inn når forskningsgruppen er samlet.

Kontakt: 
Brit Steinnes Krøvel: Brit.krovel@alesund.kommune.no
Cecilie Campbell: Cecilie.campbell@alesund.kommune.no
Leder ALV Møre og Romsdal

Finansieringskilde: RFF

Status: Pågående

Periode: Pågående

Bakgrunn

Følgeprosjekt fra «Jeg Kan»

Innovasjon og implementering av velferdsteknologi berører en rekke faktorer og forhold i de praksisene hvor dette skjer. I hvilken grad de bidrar til den verdiskapningen som man forventer, og om det skjer i de elementene man forventer, er viktig å undersøke vitenskapelig. Selv om prosjektet i sum gir en observerbar positiv effekt, bedret kvalitet, bedre tjenester, reduserte kostnader og styrket rekruttering til helse- og omsorgsyrkene, kan enkeltelementer ha et negativt bidrag uten at dette observeres. Ved bruk av vitenskapelige metoder i følgeforskningen, vil en nærmere analyse av data bidra til å avdekke slike forhold og gi viktig innsikt for utvikling av en kunnskapsbasert praksis.

Mål

Publisering av artikler etter forskningsarbeid som kan gi ny læring og bedre tjenester for mennesker med en utviklingshemming.

Metode / tiltak

  • Surveys
  • Fokusgruppeintervju
  • Individuelle strukturert intervjuer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

  • Kommunen som forskningseier, Ålesund kommune eier prosjektet.
  • Samskaping mellom akademia, kommune, brukere

Resultater

Produsert artikler og avslutningskonferanse for spredning av kunnskap. Forskningsrapporter vil bli utarbeidet.

Samarbeidspartnere

Ålesund kommune, NTNU, NAKU, Høgskolen i Molde, ALV Møre og Romsdal, USHT, NFU

Tips en venn Skriv ut