Forsiden/Forskning
832102006

Den inkluderende kommune – veier til aktiv deltakelse

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt. Kompetanse og kunnskap for innovasjonsprosjektet er samlet og etablert. Søknad til innovasjonsprosjekt utarbeides innen fristen som foreligger fra Forskningsrådet.

 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Prosjektleder: Anne Marit Åslund: Anne-marit.aslund@gjovik.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Høsten 2018

Bakgrunn

Forprosjektet vil danne grunnlag for å gjennomføre innovasjonsprosjektet og være vesentlig for nettverksbygging, forankring og planlegging.

Innovasjonsprosesser innebærer utforskning og utnyttelse av muligheter for nye eller forbedrede produkter, tjenester eller prosesser (Aasen & Amundsen, 2011). Innovasjonsprosessene i dette prosjektet dreier seg om å utvikle nye måter å tilby omsorgstjenester på. Gjennom ny teknologi, nye samarbeidsrelasjoner mellom det private næringsliv, frivillige organisasjoner, offentlig ansatte helsearbeidere, politikere, ledere og forskere skal vi sammen skape samfunnsøkonomisk nytteverdi, og bedre tjenester for innbyggerne. Visjonen adresserer kommunesektorens utfordringer med komplekse oppgaver knyttet til omsorg for eldre og yngre personer med hjelpebehov og hvor forventningene om kvalitet, fornyelse og effektivitet er store.

 Prosjektets visjon og mål er forenlig med regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 som trekker frem behovet for nye løsninger som sikrer at brukerne av kommunale omsorgstjenester får større innflytelse over egen hverdag, økt valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet (Helse og omsorgsdepartementet, 2015). I prosjektet vil vi derfor fremskaffe kunnskap om hvordan kommunesektoren kan samarbeide med og inkludere sivilsamfunnets ressurser i nytenkning og innovasjon. Visjonen og målene bygger på antakelser om at det finnes et potensiale i å bygge ned etablerte barrierer mellom profesjonell tjenesteyting, brukerne og innsats fra innbyggere i kommunen. Ny teknologi kan forenkle systematisk nettverksarbeid, mobilisere og beholde ressurspersoner, kartlegge og koble nettverksressurser.

Målene for innovasjonsprosjektet støtter seg til målsettingen i nasjonale styringsdokumenter for helse og omsorgssektoren om å motta hjelp og omsorg i hjemmet så lenge som mulig og være en ressurs i eget liv.

Mål

Forventede effekter av innovasjonsprosjektet er å oppnå styrket evne og kapasitet til innovasjon i deltakende kommuner ved å etablere et konsortium av aktører. Konsortiet skal - gjennom samarbeid - sikre kontinuerlig satsning på innovasjon og forskning fremover. Forventede resultater av innovasjon er økt kompetanse i organisasjons- og tjenestedesign - det vil si sammenhengen mellom strukturelle forhold og evnen til å innovere, økt samarbeidskompetanse og styrket evne til å skape og utnytte ny kunnskap for innovasjon.

Tiltak

  • Definere utfordringer og muligheter i kommunen
  • Klarlegge behov for kompetanse og kapasitet
  • Innhente kunnskap fra forskningslitteratur og erfaringer fra relevante innovasjonsprosjekter i omsorgstjenester.
  • Vurdere prinsipielle spørsmål om bla personvern og etiske aspekter
  • Kommunisere og forankre innovasjonsideen hos involverte parter
  • Utarbeide prosjektsøknad til innovasjonsprosjektet

Samarbeidspartnere

Gjøvik kommune, NTNU Senter for omsorgsforskning.

Tips en venn Skriv ut