Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
ThinkstockPhotos-832101658

Fagnettverk for Velfersteknologi i Møre og Romsdal

Fagnettverket skal ha som oppgave å holde en oversikt over ulike aktiviteter og satsinger knyttet til velfersteknologi som foregår i fylket og være en pådriver for at det skapes et godt samarbeidsmiljø mellom ulike aktører. Nettverket skal også bidra til at ny kunnskap og sentrale føringer spres i fylket.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal er samarbeidspartner. Kontakt: Brit Steinnes Krøvel: Brit.krovel@alesund.kommune.noFylkesmannen i Møre og Romsdal er ansvarlig. 

Finansieringskilde: Egenfinansiering

Status: Pågående

Periode: Fra 2016

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Det har foregått utprøving av ulik velferdsteknologi i Møre og Romsdal siden 2011. Denne aktiviteten har økt betraktelig de siste årene og en ser det som nødvendig å få kartlagt ulik aktivitet og hvilke aktører som finnes.

Mål

Målet er å øke læring på tvers og skape bedre utnyttelse av ulike satsinger. Nettverket kan også bidra til å avdekke potensiale for samarbeidsprosjekt på tvers av kommunegrenser.

Metoder og tiltak

  • Etablering av nettverk
  • Definere hvem som skal representere i nettverket
  • Kartlegge aktivitet i fylket og utarbeide en matrise med oversikt
  • Vurdere tiltak rettet mot kommuner som har lav aktivitet på området (tilby hjelp)
  • Være pådriver for at kommuner med stor aktivitet skal spre sin kompetanse til andre kommuner.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Fagnettverket anbefaler bruk av verktøy slik som Velferdsteknologiens ABC, Samveis og gevinstrealiseringsrapporter utviklet gjennom det nasjonale programmet, i tillegg til fortløpende meldinger og fagrapporter som blir utviklet av sentrale myndigheter.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det er avgjørende at ulike aktører i fylket tar et ansvar for å kartlegge og skape et godt læring og mestringsmiljø i fylket. Om ulike aktører ikke samarbeider, vil en gå glipp av effekten ved felles og dermed styrket satsing i fylket.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Innføring av velfersteknologi krever endring av tjenesteutforming og kunnskapen utvikles gjennom utprøving og implementering av teknologi. Kunnskapsdeling over kommunegrensene ser ut til å foregå i stor grad og fagnettverket er en aktiv pådriver for at dette skal skje.

Materiell og verktøy

Fagnettverket anbefaler bruk av verktøy slik som Velferdsteknologiens ABC, Samveis og gevinstrealiseringsrapporter utviklet gjennom det nasjonale programmet i tillegg til de fortløpende meldinger og fagrapporter som blir utviklet av sentrale myndigheter.

Resultater

Denne aktiviteten avsluttes først når en opplever at bruk av velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon er blitt generalistkompetanse i kommunene i Møre og Romsdal.

Samarbeidspartnere

USHT, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KomUt, Helseinnovasjonssenteret, ALV Møre og Romsdal (Arena for Læring om Velfersteknologi), prosjektleder nasjonale programmet Orkide`kommunene, ROR ( Romsdalkommunene) og Nye Ålesund. 

 

Tips en venn Skriv ut