Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Young attractive latin woman lying at home living room couch feeling sad tired and worried suffering depression in mental health, problems and broken heart concept.

Hva skal til for å legge grunnlaget for en individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende yngre personer med demens – en studie av vedtaksprosessen i to kommuner

Publisert 11. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Hjemmeboende yngre personer med demens er en gruppe med varige og sammensatte behov som krever store ressurser. Imidlertid kan tiltak som bidrar til at flere personer med demens benytter seg av kommunale tjenester før de er i behov av heldøgns omsorg, utsette behovet for institusjonsplass, gi bedre livskvalitet for den syke selv, forebygge utslitte familier, og spare kommunene for store utgifter.

Prosjektansvarlig:

USHT Telemark
USHT er part og tilrettelegger for forskningsprosjektet.

Finansieringskilde: Norges Forskningsråd (offentlig PhD), Skien kommune og Porsgrunn kommune

Prosjektleder: Vigdis Aaltvedt, vigdis.aaltvedt@skien.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: 2018 - 2022
Ferdig: 2022

Bakgrunn

Yngre personer med demens er ofte fortsatt yrkesaktive og har en yrkesaktiv ektefelle. I tillegg kan de ha omsorgsansvar for egne barn og foreldre/svigerforeldre. Med et aktivt sosialt liv vil en demensdiagnose derfor gripe med stort alvor inn i deres hverdag. Til tross for nasjonale føringer som sier at helse- og omsorgstjenestene skal legge til rette for hjelp og meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkeltes ønsker og behov, er erfaringen at våre hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ofte er rigget for praktiske og korte oppdrag og uten stor nok fleksibilitet til å kunne møte aktuelle behov hos nettopp yngre personer med demens. Denne studien har derfor som hensikt å undersøke hva som skal til for å kunne legge til rette for mer individuelt tilpassede tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens. Bestillerenhetene håndterer søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester og er sentrale i vedtaksprosessen. Utgangspunktet i denne studien er derfor vedtaksprosessen knyttet til tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens.

Mål

individuelt tilpasset og koordinert praksis for oppfølging av hjemmeboende yngre personer med demens. 
Delmål 1: Å etablere et kunnskapsgrunnlag om hvordan samhandlingen knyttet til vedtaksprosessen skjer.
Delmål 2: Å etablere et kunnskapsgrunnlag om tjenestemottagernes reelle behov.
Delmål 3: Å identifisere mulige årsaker som kan forklare diskrepansen mellom vedtak, utførte tjenester og tjenestemottagernes ønsker og behov.

Metode / tiltak

Dette er en etnografisk studie med et case study design med feltobservasjoner, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer som metode for datainnhenting. Feltobservasjonene vil skje i bestillerenheter og i utførerleddet (hjemmetjenesten). Innhenting av data fra saksbehandlere og helsepersonell i hjemmetjenesten vil skje ved individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. I tillegg vil data innhentes fra yngre personer med demens ved individuelle intervjuer.

Samarbeidspartnere

Skien kommune (prosjekteier), Porsgrunn kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge, Senter for omsorgsforskning Sør.