Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior man relaxing at home

Pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av sykehjemsplass

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Kvalitativ studie med 5 dybdeintervju for å avdekke pårørendes opplevelse av informasjonsutveksling og mulighet for medvirkning ved tildeling av plass på sykehjem.

Prosjektleder: Trude Fløystad Eines, Høgskolen i Molde
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2010
Ferdig: 2010

Hovedfunn: uklarhet om hvor man skal henvende seg, hvem som kan kontaktes. Få plasser i forhold til behovet, men pårørende mener at all informasjon er bedre enn ingen informasjon, også når ventetiden er lang.

Finansiering

USH Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Molde
  • USH Møre og Romsdal, Rokilde sykehjem

Bakgrunn for prosjektet

Rokilde USH deltok i perioden 2008-2009 som et av 20 team i et nasjonalt kvalitetsprosjekt om brukermedvirkning: Med pasientens øyne – se egen omtale på Kunnskapssenterets nettsider: http://www.kunnskapssenteret.no/6539.cms Brukerrepresentant i Rokilde USH sitt prosjektteam bekreftet et inntrykk som tidligere hadde blitt belyst gjennom tidligere gjennomførte fokusintervju av pårørende ved Rokilde sykehjem, samt erfaringer i møte med pårørende. Nemlig en opplevelse av usikkerhet og uforutsigbarhet i perioden før endelig avklaring om tjenestetilbud - og tildeling av plass. En usikkerhet som flere hadde beskrevet som belastende.

Hensikt og mål

Avdekke pårørendes opplevelse av informasjonsutveksling og mulighet for medvirkning i forhold til aktuelt tema

Tiltak

Individuelle intervju med pårørende til pasienter som hadde fått tildelt plass i sykehjem innen 1 år før intervjuene. Alle pårørende til denne gruppen ble invitert. Planen var å gjennomføre 2 fokusgruppeintervju, men på grunn av få respondenter ble det i stedet gjennomført individuelle intervju.

Gjennomføring og resultater

Kvalitativ studie: 5 dybdeintervju gjennomført Hovedfunn: uklarhet om hvor man skal henvende seg, hvem som kan kontaktes. Få plasser i forhold til behovet, men pårørende mener at all informasjon er bedre enn ingen informasjon, også når ventetiden er lang.

Spredning

Rapporten er presentert for kommuneledelse, samt ledere og ansatte ved alle berørte enheter: - Sykehjem, hjemmetjenester, servicekontor, tildelingstjeneste, kommuneoverlege, utviklingsseksjon - administrasjon.