Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 882329946

Sjekkliste for pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert 03. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Et kunnskapsbasert verktøy som kan bidra til planlagt og systematisk innvolvering av pårørende i egen avdeling. Sjekklisten kan brukes uavhengig av hvilke helseutfordringer pasienten/brukeren har eller hvilke tjenester som gis.

Prosjektansvarlig:

Universitetet i Stavanger – ansvarlig
Stavanger kommune - ansvarlig

USHT Rogaland - samarbeidspartner
Kontaktperson USHT: Line Hurup Thomsen (line.hurup.thomsen@stavanger.kommune.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Rogaland

Utviklet materiell: Sjekkliste og sluttrapport. Artikkel er underveis.

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2015-2017
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Mange pårørende opplever kontakten med helsetjenesten som svært vanskelig og som en ekstra belastning i hverdagen, særlig i situasjoner der en nærstående har behov for langvarig og sammensatt hjelp. Pårørende med krevende omsorgsoppgaver fortjener å bli møtt av helhetlige tjenester som samarbeider, veileder og støtter dem og gir avlastning når de trenger det. Et godt pårørendesamarbeid er sentral i regjeringens visjoner om en ny og moderne pårørendepolitikk. Gode verktøy for å involdere pasienter/brukere og pårørende ved tildeling og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester er etterlyst i politiske dokumenter.

Mål

Å utvikle et kunnskapsbasert verktøy for å styrke et planlagt og systematisk samarbeid mellom pårørende og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Hensikten var å bidra til å forankre- og kvalitetssikre samarbeidet med pårørende på systemnivå.  

Metode / tiltak

Prosjektet hadde et deltakerbasert design der ulike interessenter deltok i hele prosessen. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har vært medforskere i alle deler av prosjektet og representerte fremtidige brukere av sjekklisten. Innhenting av data har foregått både gjennom kvantitativ tilnærming ved bruk av spørreskjema og en kvalitativ tilnærming ved bruk av fokusgruppeintervju. Gjennomføringen av prosjektet bestod av fem faser:

  • Utvikling/utarbeiding av sjekklisten
  • Rekruttering av tjenestesteder for utprøving
  • Utprøving av sjekklisten
  • Evaluering og tilbakemelding
  • Analyse av materialet – bearbeidring av sjekklisten – formidling.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Å ta i bruk en sjekkliste som verktøy er ikke nytt innen helse- og omsorgstjenesten, men det er vanskelig å spore at dette har vært gjort i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å kvalitetssikre pårørendesamarbeid. På den måten kan sjekklisten i dette prosjektet anses som innovasjon, da det er et kjent verktøy tilpasset og validert for bruk i en ny sammenheng for å bidra til bedre praksis i fremtiden.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi erfarte raskt gjennom utprøving av sjekklisten i praksis at for å kunne bruke sjekklisten kreves det en digital tilgjengelighet som det er enkelt å finne fram i. Kunnskap om pårørendesamarbeid er en forutsetning for å ta sjekklisten i bruk. Et godt pårørendesamarbeid er også avhengig av arbeidsplassens kultur og god lederforankring. Behovet for grundig informasjon om når og på hvilken måte sjekklisten skal brukes kan heller ikke understrekes nok.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Sjekklisten kan implementeres ved å teste den ut i småskala ved bruk av forbedringsmetodikk i egen avdeling. Da kan listen lokalt tilpasses og integreres som en naturlig del av avdelingens drift.

Resultater

Utprøving av sjekklisten har gitt et forskningsmessig grunnlag for å endre og forbedre sjekklisten og til å gi noen anbefalinger når det gjelder implementering av denne.

Våre klare anbefalinger er at det blir laget en plan for hvordan pårørendeinvolvering skal bli en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet, der bruk av sjekklisten inngår. Videre, hvordan samarbeid med pårørende skal settes på dagsorden i ulike faglige fora, for å utvikle en bærekraftig kultur på dette i virksomheten.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, pårørendekoordinator Helsehuset i Stavanger og USHT Rogaland.