Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane

Publisert 03. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet ynskjer å få fram eit heilskapleg bilde av sjukepleiekompetansen i kommunehelsetenesta.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane. Rolle: Part

Ansvarleg: Høgskulen på Vestlandet

Prosjektleder: Berit.ullebust@forde.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sogn og Fjordane
Status: Pågående
Periode: 2016-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Det er auka krav til kompetanse og meir samarbeid med pårørande i kommunehelsetenesta. Det er derfor viktig å få fram  brukarar og pårørande sine erfaringar med tenestene.

Mål

Målet med dette prosjektet er å få del i pårørande si oppleving av  kompetanse og kvalitet i heimeteneste og  sjukeheim.

Metode / tiltak

Prosjektet er ein delstudie i tre fasar. I første fase er det gjennomført undersøkingar av kompetanse hos sjukepleiarar og leiarar i kommunehelsetenesta. I andre fase er det gjort fokusgruppeintervju av pårørande til pasientar i sjukeheim og heimeteneste. Tredje fase er å intervjue pasientar om deira oppleving av kompetansen dei vert møtt med.

Prosjektet vert avslutta med artiklar knytt til dei tre delstudiane.

Samarbeidspartnere

Førde kommune, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet.