Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Urinkontinensproblematikk på sykehjem

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektets mål er å trene opp sykepleiestudentenes kliniske blikk og praktiske ferdigheter.

Prosjektleder: Anne G. Vinsnes
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2008 - 2009
Ferdig: 2009

Finansiering

FoU - praksismidler Høgskolen i Sør – Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidspartnere

  • Høgskolen i Sør – Trøndelag avdeling for sykepleie Trondheim kommune
  • Søbstad helsehus
  • Utviklingssenter for sykehjem i Sør - Trøndelag

Bakgrunn for prosjektet

Studier viser at nyutdannede sykepleiere mangler handlingskompetanse i forhold til kliniske ferdigheter. Dette indikerer at studentene mangler opptrening i klinisk blikk og praktiske ferdigheter under utdanningen.

Urininkontinens (UI) er vanlig på sykehjem. Det har gjennom studier blitt dokumentert  mangelfulle aktive tiltak i forbindelse med utredning og pleie/behandling. I utdanningen bør man fokusere mer på temaet urininkontinens. Prosjektet er viktig med tanke på overføring av kunnskap til praksis og derigjennom økt kvalitet på omsorgen for pasienter med UI. Modellen har overføringsverdi i forhold til andre problemstillinger som studentene skal ha fokus på i sine praksisstudier.

Hensikt og mål

Overordnet målsetting:
Å oppøve studentenes handlingskompetanse ved å trene opp det kliniske blikket og praktiske ferdigheter i forhold til sykehjemspasientenes UI-problematikk. 

Evaluere pedagogiske tilnærminger
Evaluere i hvilken grad teoretisk undervisning, veiledning og ferdighetstrening fører til endringer i forhold til: pasientens UI, (grad og frekvens), funksjonell inkontinens og endret bruk av hjelpemidler.
 

Tiltak

Det ble lagt opp til et design med både kvantitativ (eksperimentelt design uten kontrollgruppe) og kvalitativ (fokusgruppe) metodikk.

Gjennomføring og resultater

Undervisning: Studentene fikk teoretisk undervisning om Ui både i første uke av praksis og ukentlig i praksisperioden. Tema som ble berørt var anatomi/fysiologi, forekomst/årsak, utredning, behandling, hjelpemidler intermitterende kateterisering, livskvalitet/holdninger.

Veiledning: Studentene fikk støttelitteratur, veiledning og oppfølging etter behov. Veiledning 2 ganger i uken hele perioden med fokus på bruk av kunnskap og kritisk refleksjon i arbeidet med å kartlegge pasientenes behov for utredning og hjelp i forhold til deres UI.

Ferdighetstrening: Studentene fikk opplæring i bruk av verktøy for å utrede pas. UI. Eksempel: miksjonslister, bleieveiingstester, blærescanning. Opplæring i ulike konservative behandlingstiltak: blæretrening, toalettrening, ”promted voiding” og RIK.

Resultater

Kvalitative data ble analysert etter Steinar Kvaale’s seks analysetrinn
Kvantitative data analyseres ved hjelp av repeterte målinger: kovariansanalyse for intervalldata og ikke-parametrisk statistikk for ordinale data.
 

 

Spredning

Prosjektet er avsluttet og status for resultater er ikke ferdig analysert. De vil bli formidlet gjennom rapport og artikkel.