Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling
Bokstaver HMS

HMS - løpet

Istedenfor den tradisjonelle internundervisningen arrangerte vi et rebusløp i HMS rutiner.

Om prosjektet

Prosjektleder: Tove Waage

Status: Avsluttet

Periode: 2010-2011

Finansiering

Foreningen SAMED et arbeidsmiljøfond, NAV Porsgrunn

Deltagere

Hjemmetjenesten Eidanger Tove Waage – fagleder og prosjektleder Irene Tiochta – verneombud Gunda Rogn - verneombud Monica Hem NSF Solvor Kleppe FF Trude Bærland

Bakgrunn for prosjekter

På tross av regelmessig kurs og opplæring i HMS prosedyrer, viser det seg i praksis at personalet har for liten kunnskap om hvordan de håndterer skader, uhell og nesteulykker på arbeidsplassen. Dette er synlig bl.a gjennom feil bruk av skjemaer, liten eller ingen skriftlig rapportering av avvik.

Hensikt og mål

Personalet har kunnskaper om sentrale HMS rutiner og kan anvende dem i praksis

Tiltak

  • Kartlegging av kunnskaper om HMS
  • Gjennomføre opplæring som rebusløp
  • Kartlegging av kunnskaper om HMS etter 6 mnd.

Gjennomføring

De ansattes kunnskaper om HMS prosedyrer ble kartlagt i forkant av HMS - løpet. Dette ble gjort ved hjelp av et enkelt spørreskjema.

Virksomheten er inndelt i to avdelinger og HMS løpet ble arrangert over en arbeidsdag på hvert sted.

Vi presenterte diverse HMS rutiner, i form av stands eller poster som inneholdt praktiske oppgaver. Dette var situasjoner/ opplevelser de ansatte kunne gjenkjenne fra det daglige arbeidet i hjemmetjenesten. Personalet ble delt inn i grupper på 4 deltagere, og flyttet seg fra post til post. Vi hadde egne ansatte som ”skuespillere”. De dramatiserte situasjoner fra ”virkeligheten”, og gruppene skulle løse situasjonen.

En post handlet for eksempel om en situasjon i forhold til et vanskelig/utfordrende arbeidsmiljø – hvordan skal dette løses praktisk i det daglige, til det beste for pasient og de ansatte? Oppgavene skulle løses skriftlig og deltagerne hadde alle hjelpemidler tilgjengelige for å finne svar på spørsmålene, eks HMS permene, tilgang til lovverket både via internett og i ulike lovsamlinger, eller en av de ansatte som fungerte som ”nødtelefon” og kunne svare på spørsmål om rutiner ved eksempelvis sprøytestikk. Det var en målsetting å gjøre det så virkelighetsnært som mulig.

Når alle gruppene hadde vært igjennom postene, hadde vi en gjennomgang av oppgavene i rebusløpet og en gjennomgang av spørreskjema som de ansatte hadde fylt ut tidligere. Vi hadde kåring av beste gruppeprestasjon og høytidlig utdeling av medaljer og blomster.

Dagen ble avsluttet med oppsummering og evaluering av gjennomføringen.

Prosjektet ble avsluttet med det samme spørreskjema av de ansattes kunnskaper, som ble brukt før gjennomføring av HMS-løpet.

Resultater

Første resultatmål var økt kunnskap hos den enkelte ansatte om hvordan håndterer skader, uhell og nesteulykker. Videre, økt kunnskap om hvordan arbeidstakere kan forholde seg i et arbeidsmiljø som er i noens hjem. Dette skulle måles ved en enkel medarbeiderundersøkelse før og etter ”HMS – løpet” Måloppnåelse: Sammenligning av spørreundersøkelsen før og etter HMS løpet viser en økning av kunnskapsnivå fra gjennomsnittlig 65 % riktige svar til gjennomsnittlig 75 % riktige svar. Det vurderer vi som et godt resultat med tanke på at det gikk ca 6 måneder mellom første og andre undersøkelse.

Andre resultatmål, som en konsekvens av det første, er et tryggere arbeidsmiljø i forhold til både helse, miljø og sikkerhet - hvor alle skader, uhell eller nestenulykker meldes til ledelsen - slik at nødvendige tiltak kan iverksettes Måloppnåelse: Sammenligning av meldte skader i måleperiodene i 2009 og 2010 viser ingen signifikant økning av meldte skader. Dette kan bero på flere ting. Kommunen har hatt en oppgradering av det elektroniske avvikssystemet som har medført en ny opplæringsrunde med alle ansatte. Det er usikkert om alle skader har blitt meldt i denne perioden. En annen forklaring kan være at det faktisk ikke har vært flere uhell eller skader.

Andre forhold vedrørende prosjektet

I tillegg til mer kunnskap og økt fokus på helse, miljø og sikkerhet ser vi at prosjektet sammen med en del andre tiltak, har hatt en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Vi har brukt ideen med rollespill/case satt sammen til et rebusløp også på andre fagområder og får gode tilbakemeldinger fra de ansatte. Ved å jobbe sammen i grupper, med personer som gjerne ikke jobber sammen til daglig, blir de ansatte mer kjent med hverandre og blir tryggere på hverandre. Dette har skapt en svært positiv holdning både til kollegaer og arbeidsoppgavene som skal løses i det daglige. Videre ser vi at kompetanseheving både innenfor HMS og andre fagområder styrker den ansattes opplevelse av mestring og arbeidsglede. Den samlede innsatsen for å øke kompetanse gjennom gode og gjerne noe utradisjonelle læringsarenaer tror vi også har gitt positive utslag på sykefraværet i virksomheten.

Redusert sykefravær

Sykefraværet i 2011 ligger på 5% frem til nå (juni 2011) mens det lå på 9,4 % i samme periode i 2010. Nå kan det naturligvis være flere årsaker til denne nedgangen, men vi har den samme arbeidsstokken, den samme alderssammensetningen og de samme kroniske lidelsene i 2011 som i 2010. På bakgrunn av dette er det rimelig å anta at tiltakene våre har innvirkning også på sykefravær og vi kommer også i fremtiden til å ha fokus på utradisjonelle tilnærmingsmåter. Høstmånedene er en periode hvor sykefraværet vanligvis er mye høyere en i vårhalvåret. Utviklingssenterets neste innsatsområde vil bli tiltak som kan øke nærværet i denne perioden.

Spredning

HMS løpet er presentert i ulike sammenhenger i prosjektperioden. På kommunens intranettsider, i ledersamling for Omsorg, Helse og velferd, på erfaringskonferanse for Telemark arrangert av fylkesmannen og utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark og på kommunens bedriftskultur – dager
Tips en venn Skriv ut