Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
846214408

Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste

IKOS elektronisk tavle

Hvordan bruker- og risikotavle bidrar til å sette fokus. Bedre og mer kvalitetssikret brukoppfølging, Økt fokus på pasientsikkerhet. Utvikle nye måter å arbeide og samhandle på for å forbedre kvalitet på tjenestene og øke pasientsikkerheten.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold

IKOS elektronisk tavle var et Offentlig Forsknings- og Utviklingsprosjekt (OFU-prosjekt) i regi av Konsens og med tilskudd fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Prosjektet ble gjennomført i 2016 – vår 2017, og var et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold (Sandefjord) og kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Moss og Stokke.

Finansieringskilde: Innovasjon Norge, Skattefunn, Fylkesmannen i Vestfold

Prosjektleder: Ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: Høst 2016 – august 2017

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Utfordringer med endrings og implementeringsarbeid. Behov for ansvarsavklaringer, frister og systematisering av arbeidsprosesser

Endringer i pasientgrunnlaget (brukergrupper) der flere eldre og personer med kroniske og sammensatte lidelser skal ivaretas av kommunehelsetjenesten. Kompleksiteten hos pasientene/brukerne krever systematisering av arbeidsprosesser, vurdering av kompetansebehov og ansvarsavklaringer

Mål

Målet med IKOS er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse.

Metode / tiltak

  • Gjennomgang og observasjon av informasjonsflyt i helse- og omsorgstjenesten.
  • Definisjon og gjennomgang av de ulike arbeidsprosessene.
  • Gjennomgang av pasientjournaler for å få innsikt i systematikk, struktur og kvalitet på dokumentasjon
  • Utvikling av digital tavle for å kvalitetssikre og effektivisere pasientoppfølging

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Tett samarbeid, gjennomgang og læring gjennom praksis, tilstedeværelse i praksisavdelingene

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Felles fokus og styring av arbeidsprosesser bidrar til systematisering, kvalitetssikring og effektivisering

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Erfaringsutveksling. Tenke nytt i overføring, rapportering og informasjonsflyt. Tilrettelegge for aktuell avdeling, utarbeide fleksible løsninger

Resultater 

Det har vært gjennomført test av elektronisk tavle i 19 ulike avdelinger, både hjemmetjeneste, institusjon, psykisk helse/rus og tjenester til funksjonshemmede. Ulike behov i ulike avdelinger, noen har pasienter inne kun kort tid, andre følger opp over lengre tid.

Flere avdelinger oppgir bedre oversikt over arbeidsoppgaver, tydeligere ansvarsfordeling og kvalitetssikring av brukeroppfølging.

Sluttrapport:

https://www.konsens.no/filemanager/download_file/file/888597.pdf/IKOS%20Prosjektrapport_21.06.2017.pdf

Samarbeidspartnere

Interkommunalt samarbeid

Konsens

 

Tips en venn Skriv ut