Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
912338074

Innovasjon i praksis - Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid

Læringsnettverkets mål er å dyktiggjøre helsepersonell i Helse- og omsorgstjenesten i Troms slik at de blir i stand til å gjennomføre innovasjonsprosjekter på eget arbeidssted.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Finansieringskilde: Har søkt innovasjonsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Verktøy/materiell: Forelesninger. USHT Troms sin metodebok Prosjektarbeid i teori og praksis.

Prosjektleder: Toril Bülow toril.bulow@tromso.kommune.no May Iren Bendiksen may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2019-2020

Bakgrunn

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i endring og opplever store krav om utvikling, kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid.

Forsking viser at små prosjekt initiert av ansatte kan ha stor betydning for innovasjon og utvikling i tjenestene. Om det legges til rette for en tilnærming som bygger på involvering og innovasjon nedenfra i organisasjonen har det vist seg at dette kan skape viktige endringer og smartere løsninger i tjenesten.

I kvalitetsreformen Leve hele livet gis det en rekke eksempler slik tiltak - små prosjekter som har hatt stor betydning for utvikling av tjenestetilbudene lokalt.

Mål

Dyktiggjøre helsepersonell til å bli i stand til å gjennomføre innovasjonsprosjekter på eget arbeidssted.

Metode / tiltak

 • USHT inviterer ansatte og ledere i kommunene i Troms til å utvikle innovative prosjekter i sine hjemkommuner.
 • USHT bistår kommunene med ressurser slik at prosjektledere sammen med ledere kan driver prosjektet framover i de kommunene som har relevante prosjektbeskrivelser og hvor man ser det er sterk ledelsesinvolvering.
 • USHT tilbyr arbeidsplassens leder og prosjektdeltakere et læringsnettverk for utvikling av prosjektet over en tidsperiode på et år.
 • Tre fagseminar tilbys
  Fagseminar 1 – Tema: «Fra ide til prosjekt». Her er fokus på idemyldring, konkretisering, samt hvordan skrive et prosjekt og søke om prosjektmidler. Gjennomføres høst 2019.
  Fagseminar 2 – Tema: «Fra planlegging til gjennomføring». Her gis kunnskap og veiledning om forbedringsarbeid, kunnskapsbasert praksis, kvalitetsreformen Leve hele livet og om praktisk prosjektarbeid som planlegging og gjennomføring av prosjekt.
  Gjennomføres høst 2019.
  Fagseminar 3– Tema «Fra avslutning til implementering». Her gis kunnskap om avslutning av prosjektet, rapportering, publisering og spredning av kunnskap fra prosjektene og om implementering. Gjennomføres vår 2020.
  USHT vil gi råd og veiledning hele prosjektperioden.
 • Ferdigstilte prosjekt legges frem på konferanser og kurs som gjennomføres i Troms og Finnmark. Å dele erfaringer med hverandre gir inspirasjon og motivasjon.
 • Vi ser for oss et tett samarbeid med det regionale støtteapparatet «Leve hele livet» og ønsker å knytte det tre utviklingssentrene i Troms og Finnmark tettere sammen i denne satsingen.
 • Prosjekter som har gitt gode resultater og som USHT ser vil være viktig å spre til andre kommuner, kan bli utviklet i større skala i regi av USHT.
 • Sammen med Senter for omsorgsforskning, nord vil det bli sett på muligheter for å måle hvilken effekt prosjektene har hatt for kommunen over en tidsperiode på to -tre år.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, nord

Tips en venn Skriv ut