Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
912338074

Innovasjon i praksis - prosjektutvikling med fokus på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Ansatte som skal/har søkt innovasjonsmidler hos Fylkesmannen i Troms tilbys et læringsnettverk som innbefatter erfaringsdeling og opplæring innen ulike tema- innovasjon, kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og praktisk prosjektarbeid etc.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Finansieringskilde: Innovasjonsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Verktøy/materiell: Forelesninger. USHT Troms sin metodebok Prosjektarbeid i teori og praksis.

Prosjektleder: Toril Bülow: toril.bulow@tromso.kommune.no. May Iren Bendiksen: may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2019-2020

Bakgrunn

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i endring og opplever store krav om utvikling, kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid.

Forsking viser at små prosjekt initiert av ansatte kan ha stor betydning for innovasjon og utvikling i tjenestene. Om det legges til rette for en tilnærming som bygger på involvering og innovasjon nedenfra i organisasjonen har det vist seg at dette kan skape viktige endringer og smartere løsninger i tjenesten.

I kvalitetsreformen Leve hele livet gis det en rekke eksempler slik tiltak - små prosjekter som har hatt stor betydning for utvikling av tjenestetilbudene lokalt.

USHT Troms har lang erfaring med opplæring og veiledning i prosjektrettet arbeid. Vi ønsker nå å videreutvikle dette konseptet ved å øke fokus på innovasjon, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tråd med «Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023» og kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Mål

Personell i helse- og omsorgstjenesten i Troms har økt fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring ved utvikling av innovasjonsprosjekter på eget arbeidssted.

Metode / tiltak

Del 1

 • I god tid før Fylkesmannen i Troms lyser ut Innovasjonsmidler inviterer USHT personell i kommunene til Fagseminar 1 – Tema: «Fra ide til prosjekt». Det vil bli undervist om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. I tillegg vil det være fokus på idemyldring, konkretisering, samt hvordan skrive en prosjektsøknad og søke om prosjektmidler hos Fylkesmannen. Gjennomføres vinter 2020.

Del 2

 • USHT inviterer alle som har fått Innovasjonsmidler hos Fylkesmannen i Troms til å delta i et læringsnettverk.
 • USHT tilbyr ledere og prosjektleder/medarbeider et læringsnettverk for utvikling av prosjektet. Dette læringsnettverket går over en tidsperiode på et år og innbefatter to fagseminar. USHT vil gi råd og veiledning i prosjektperioden.
  Fagseminar 2 – Tema: «Fra planlegging til gjennomføring». Her gis kunnskap og veiledning om forbedringsarbeid, kunnskapsbasert praksis og om praktisk prosjektarbeid som planlegging og gjennomføring av prosjekt. Gjennomføres vinter 2020
  Fagseminar 3– Tema «Fra avslutning til implementering». Her gis kunnskap om avslutning av prosjektet, implementering, rapportering, publisering og spredning av kunnskap fra prosjektene. Gjennomføres høsten 2020.
 • Ferdigstilte prosjekt legges frem på konferanser og kurs som gjennomføres i Troms og Finnmark. Å dele erfaringer med hverandre gir inspirasjon og motivasjon.
 • Vi ser for oss et tett samarbeid med det regionale støtteapparatet «Leve hele livet» og ønsker å knytte det tre utviklingssentrene i Troms og Finnmark tettere sammen i denne satsingen.
 • Prosjekter som har gitt gode resultater og som USHT ser vil være viktig å spre til andre kommuner, kan bli utviklet i større skala i regi av USHT.
 • Sammen med Senter for omsorgsforskning, nord vil det bli sett på muligheter for å måle hvilken effekt prosjektene har hatt for kommunen over en tidsperiode på to -tre år.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, nord