Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling
Demonstrasjon av forflytningsteknikk

"Jobb smart" - forflytningsprosjekt

Et pilotprosjekt på to tjenestesteder: Bolig med service og brukere i hjemmesykepleien.

Om prosjektet

Prosjektleder: Astrid Fjeldheim

Status: Avsluttet

Periode: 2010-2011

Brukerundersøkelse og arbeidsmiljøundersøkelse med spesielt fokus på forflytning skal benyttes før og etter opplæringstiltak og implementering av nye arbeidsrutiner for forflytning for å evaluere effekt av tiltakene. Det blir foretatt bruker – og ansatte undersøkelser med forflytning som hovedfokus.

Finansiering

Utviklingssenter for hjemmetjenester Akershus, 20 % stilling for prosjektleder. Bærum kommune

Samarbeidspartnere

  • Siri Ytrehus Professor Avdeling helsefag Høgskolen i Buskerud
  • Birgit Brunborg, Studieleder 1.lektor, Institutt for sykepleie og helse, Diakonhjemmet

Bakgrunn for prosjektet

Kommunen har en sentral opplæring av forflytningsveiledere. Kun 10 % av kommunens forflytningsveiledere arbeider i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten står overfor betydelige utfordringer i forhold til økende antall eldre og nye brukergrupper. Dette stiller krav til nye arbeidsformer og kompetanse. Ekstra krevende og sammensatte forflytningssituasjoner forekommer ofte i hjemmetjenesten.

Hensikt og mål

Hensikt:
Sikre en kontinuerlig og systematisk opplæring i forflytningsteknikk i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune. I tillegg vil man evaluere effekt for bruker og ansatt av opplæring og endrede rutiner.

Mål:

Brukere opplever trygg forflytning med stor grad av egenaktivitet - Ansatte har minimal belastning

Tiltak

- Utvikling av kartleggingsverktøy med fokus på forflytning for bruker og ansatt - Kartlegging av forflytningssituasjon for bruker og ansatt før opplæring og systematisk implementering av arbeidsrutiner på tjenestested - System - tjenesteleder kan dokumentere ansattes opplæring - forflytningsveiledere veileder kolleger - rutiner for melding og oppfølgning av problemforflytninger etableres - Evaluering etter 6 mnd

Gjennomføring og resultater

Kartlegging av forflytning for bruker og ansatt ved hjelp av spørreskjema før og etter opplæring.
Intern opplærings plan i forflytning

Spredning

Presenteres på fagdager og nettverkssamlinger ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Akershus Resultatet publiseres i sluttrapport og artikkel i fagtidsskrift.

Tips en venn Skriv ut