Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
utviklingshemming usht hedmark

Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming

Styrke kompetansen i lindrende omsorg og behandling til ansatte som jobber for personer med utviklingshemming. Dette skjer gjennom nyutviklet opplæringsmateriell. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Rikke Anita Torgersen. Rikke.Anita.Torgersen@hamar.kommune.no, Reidun Hov. Reidun.Hov@hamar.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Nov 2016 – Mai 2019

Bakgrunn

Personer med utviklingshemming lever lenger enn tidligere og vil utvikle flere aldersrelaterte og livstruende sykdommer som vil kreve lindrende omsorg og behandling.

Dette prosjektet kom i gang fordi ansatte i et bofellesskap for voksne personer med utviklingshemming meldte behov for mer kompetanse i lindrende omsorg og behandling i forbindelse med et dødsfall i boligen. 

Mål

Mål er at ansatte som arbeider for personer med utviklingshemming

 • har grunnleggende kompetanse i å gi lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming, og har fordypet kunnskap i å identifisere, bedømme og lindre smerter
 • får erfaringer med brukermedvirkning gjennom å involvere brukere i deler av prosjektet
 • får tilbud om samling for å utveksle ideer, ny forskning og erfaringer gjennom et nettverk av ulike aktører

Metode/tiltak

Prosjektet har pågått siden november 2016 og er inndelt i to faser.

Fase 1.

 • Kartlegging av dokumentasjon og ansattes kompetanse og behov for kompetanseutvikling innen feltet
 • Pilotprosjekt med opplæring i smerter og smertekartlegging med smertekartleggingsverktøyet MOBID2 i en boenhet. Tilbakemeldingen var positive. Tiltaket ble innført i flere boenheter i Hamar og Ringsaker.
 • Utvikling av opplæringshefte i lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming
 • Notat fra prosjektet

Fase 2

 • Utvikling av e-læringsprogram som bygger på opplæringsheftet
 • Opplæringsfilm om bruk av MOBID2 til personer med utviklingshemming.
 • Etablering av nettverk for ansatte som jobber for personer med utviklingshemming

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet sluttføres  mai 2019. Det er for tidlig å svare fullstendig på dette. Evalueringene fra fase 1 viser at opplæringsheftet har gitt nyttig kunnskap. Ansatte har gitt uttrykk for at prosjektet har gitt økt forståelse for smerte og at MOBID2 er et godt hjelpemiddel for å identifisere smerter hos personer som ikke kan gi klart uttrykk for dette selv. Likevel krever bruk av MOBID2 til personer med utviklingshemming visse modifiseringer. Det er dette vi jobber med i fase 2.  

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi har fått berikede erfaringer med å inkludere personer med utviklingshemming i innspillilng av film og billedtaking.

Lederforankring er en forutsetning for å lykkes.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Spredning via

 • kompetansenettverk i Hedmark (etableres våren 2019)
 • foredrag på nasjonale og regionale konferanser, undervisning i ulike utdanningsinstitusjoner
 • samarbeidspartnere i prosjektet

Resultater

Prosjektet er ikke sluttført, men det er laget opplæringshefte og notat fra første fase i prosjektet.

Ved sluttført prosjekt vil det foreligge film om bruk av MOBID2 til personer med utviklingshemming. Det vil også foreligge et e-læringsopplegg om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming.

Kronikk ved Sandvik, R. ,Torgersen, R., Hov, R. Skorpen, S. (2018): Svikter vi der ansvaret vårt er størst? Forskning.no. 

Samarbeidspartnere

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse,
 • Fylkesmannen i Hedmark (fra og med 2019 Fylkesmannen i Innlandet),
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Høgskulen på Vestlandet,
 • Senter for alders og sykehjemsmedisin Universitetet i Bergen,
 • Habilitereringstjenesten i Hedmark,
 • Ringsaker kommune,
 • Grue kommune,
 • Hamar kommune,
 • Trysil kommune.  
Tips en venn Skriv ut