Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling
Hender av et eldre mennesker og en ung jente

Kompetanseutvikling innen lindrende omsorg i hjemmebaserte tjenester

Kreftsykepleierne utviklet en kurspakke med tre moduler.

Om prosjektet

Prosjektleder: Evelyn Jakobsen, distriktsleder

Status: Avsluttet

Periode: 2010-2011

Målet med prosjektet ar at alle medarbeidere innen hjemmebaserte tjenester ha fått økt kompetanse innen lindrende omsorg innen tre år.

Temaer i kompetansepakken er valgt ut fra brukernes behov og erfaringer fra kompetanseprosjektet i institusjonene ved Hospice Stabekk.

Kompetansepakken ser slik ut:

Dag 1: Historisk tilbakeblikk i palliasjonens utvikling og oppbygging. Møte med pasient og pårørende

Dag 2: Smertebehandling, obstipasjon, kvalme og ernæring.

Dag 3: Sorg/eksistensielle behov. Omsorg ved livets slutt.

Kurset er gjennomført over tre halve dager og evaluert. Det fikk totalt sett god respons og vil bli tilbudt ansatte i hjemmetjenesten som et tiltak for systematisk å utvikle kompetanse innen lindrende omsorg. Dette blir en del av kompetanseplanen og er forankret hos ledelsen i hjemmetjenesten.

Tiltak

  • Kompetansepakke, et pedagogisk opplegg på 3 kursmoduler utarbeides – pilotprosjekt
  • Planlegge datoer for undervisning
  • Kurset planlegges for 1-2 deltakere fra hvert av totalt seks distrikt
  • Pilotprosjektet evalueres
  • Undervisningen inngår som en del av kompetanseplanen for hjemmebaserte tjenester.

Bakgrunn for prosjektet

Det er i årene fremover forventet et økende antall kreftpasienter. Liggetid i sykehus blir stadig kortere og nasjonale føringer beskriver at kreftpasienter skal motta god omsorg i hjemmet (Nasjonalt handlingsprogram for kreftomsorgen med retningslinjer innen for palliasjon). Kommunen har 4 kreftsykepleiere med utøvende og veiledende funksjon. For å sikre kontinuiteten for pasienten er det behov for en systematisk generell komptanseheving til øvrige medarbeidere (sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre aktuelle ressurspersoner).

Samarbeidspartnere

Hospice Stabekk, Bærum

Finansiering

kr. 50.000 i støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Tips en venn Skriv ut