Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling
frioa

Samarbeid for inkluderende eldreomsorg

Oslo kommune samarbeider med FRI Oslo og Akershus (FRI OA) for å styrke kompetansen om eldre LHBT-personers situasjon hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Muligheten for å stimulere til forskning på området og etablere en besøkstjeneste for eldre LHBT-personer vurderes også.

Foto: Arne Andreas Opheim

Periode: Januar-desember 2018|    Oslo Pågående AnnetF
841163652

System for læring og fagutvikling ved omsorgstenesta i Førde kommune

I samarbeid med leiarar for omsorgstenesta i Førde kommune har vi oppretta eit system for fagutvikling og kompetanseheving.

Periode: 2015-2017|    Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Helsefagelev

MULTICARE - Det fleirkulturelle stabsfelleskapet i norske sjukeheimar

MULTICARE skal forske på utvikling av, og arbeid i, dei kommunale helse og omsorgstenestene i Noreg med særskilt fokus på arbeid som ein integrerings- og inkluderingsarena for innvandrarar. Prosjektet er finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSVEL og er leia av Senter for omsorgsforsking Vest (SofV). USHT Sogn og Fjordane er særskilt inne i arbeidspakke 3: Kunnskap og trening av leiarar for multikulturell stab.

Periode: 2016-2019|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Eksempel på medisinsk simulering

Simulering - pedagogisk metode for kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

USHT Oslo har bistått ved opplæring og implementering av simulering som pedagogisk metode for kompetanseheving i helsehus, langtidshjem og hjemmetjeneste i Oslo kommune. 

Periode: 2018-|    Oslo Pågående AnnetF
178522173

Traineeprogram for sjukepleiarar

Prosjektet er eit samarbeid mellom Helse Førde, kommunane Førde og Flora, og Høgskulen på Vestlandet for å utvikle eit gjensidig, systematisk traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Ordninga er i drift frå 2017. 

Periode: 2014-2016. I drift frå 2017.|    Sogn og Fjordane Avsluttet ForskningF
509055912

ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Et kompetanseprogram som skal trygge de ansatte i å ta riktige avgjørelser i en akutt hendelse ved å nyttiggjøre systematiske observasjoner og strukturert kommunikasjon. Det settes også et ekstra fokus på den skrøpelige gamle pasienten. Målgruppen er sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjenester.

Periode: 2015 - |    Rogaland Pågående AnnetF
Obs kompetanse USHT Akershus_700x366

Observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten

USHT gjennomfører et interkommunalt prosjekt for å styrke observasjonskompetansen og bidra til varige kompetansestrukturer som ivaretar pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten. Det lisensbelagte opplæringskonseptet «proACT» er tilpasset konteksten i kommunen og det er laget en struktur for en «train-the-trainer» modell som videreutvikles

Periode: 2016-2020|    Akershus Pågående AnnetF
illustrasjon_kbp_10cm[1]_600x587

Digital, interaktiv opplæring i kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere i kommunehelsesektoren

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom skole og praksis, med formålet å utvikle et mer praksisnært kurs i KBP for praksisveiledere. En innføring i kunnskapsbasert praksis vil både kunne gi et blikk på kontinuerlig utviklingsarbeid i helsefaglig praksis samt en introduksjon til grunnleggende elementer innen forskning. E-læringskurset vil kunne være en ressurs for både praksisveiledere og studenter hver for seg og sammen.

Periode: Ut 2019|    Akershus Pågående AnnetF
501209169

Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens

Forprosjekt som skal utvikle kunnskap om hva som kan være godt tilbud til personer med demens for å styrke deres mestring av hverdagen, sett fra tre perspektiv: pasient/pårørende, tjenesteutøvere og frivillige.

Periode: 01.01.18 – 31.12.18|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF