Metoder og verktøy

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: A close-up of fresh strawberries being held by aged hands.

Lokale ernæringsprosjekt innen utvalgte tema 2016-2017

Publisert 04. september 2019 | Oppdatert 12. november 2020

De lokale ernæringsprosjektene er en del av satsningen «Løft for bedre ernæring». Prosjektene skal føre til økt kvalitet i ernæringsarbeidet og varig endring i ernæringspraksis gjennom at tiltak går inn i videre drift.

Prosjektleder: Cecilie Lindberg. Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til sff@sye.oslo.kommune.no
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: Juni 2016 - juni 2017
Ferdig: 2017

Satsningen «Løft for bedre ernæring» er finansiert av Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, og er et samarbeid mellom Helseetaten og Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo, Sykehjemsetaten. Midlene er fordelt mellom lokale ernæringsprosjekt i bydelene, og sentrale tiltak i regi av Helseetaten. Ernæringsarbeidet omfatter tiltak rettet mot hjemmetjenesten og boliger for voksne med utviklingshemming.

Mål og hensikt

Det er ønskelig for Oslo kommune å fortsette arbeidet med å bidra til å styrke det systematiske ernæringsarbeidet i hjemmetjenestene og i boligene. Fokus vil være at bydeler gjennomfører lokale ernæringsprosjekt innen utvalgte tema for å oppnå god ernæringspraksis og systematisk ernæringsarbeid.
Lokale ernæringsprosjekt er en videreføring av satsningen som Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester tok initiativ til i 2013.

Hovedmålet med prosjektet er at eldre personer og voksne med utviklingshemming som mottar tjenester fra Oslo kommune skal ha et mattilbud som fremmer både helse og trivsel. I hjemmetjenesten vil det i prosjektet være fokus på forebygging og behandling av underernæring, mens det i boliger for personer med utviklingshemming vil være fokus på forebygging og behandling av overvekt og fedme.

Tiltak og gjennomføring

Bydelene inviteres for tredje gang til å søke om midler til lokale ernæringsprosjekt. Midlene er tenkt utlyst som små utviklingsprosjekt med praktiske tiltak, rettet mot eldre personer eller voksne med utviklingshemming. I alt kroner 900 000,- er satt av til fordeling mellom bydelene som søker om midler, og det kan kun sendes en søknad fra hver bydel. Bydelene kan søke om midler til frikjøp av lokal prosjektleder og ressurs-/ernæringsgruppe, kompetanseheving og veiledning av ansatte i prosjektperioden samt relevant utstyr som for eksempel vekt.

For boligene er det aktuelt å søke om midler til å opprette frokost og/eller middagsgruppe med mål om å fremme sosialt fellesskap, matglede og mer helsefremmende kosthold til beboere i risiko for overvekt/fedme. For hjemmetjenesten er det aktuelt å søke om midler til å opprette frokost og/eller middagsgruppe, med mål om å fremme matinntak og oppnå matglede til eldre som er i faresonen for underernæring. I tillegg kan det søkes om midler til at tjenesteansvarlig i samarbeid med primærkontakt følger eldre personer som er i risiko for- eller som allerede er underernært fra vedtak til revurdering.

Forslag til tiltak er kortere nattfaste, medspising, berikning av måltider og Marte Meo filmveiledning til brukere med demenssykdom.
 

Samarbeidspartnere

  • Helseetaten