Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling
hender med gummihansker på

Moppeprosjektet- bedre fysisk arbeidsmiljø ved bruk av riktige hjelpemidler

Tiltak for å bedre fysisk arbeidsmiljø og redusere belastninger ved rengjøringsoppgaver i hjemmene.

Om prosjektet

Prosjektleder: Olaug Løkka Hansen

Status: Avsluttet

Periode: 2009-2011

Finansiering

Porsgrunn kommunes sykefraværsfond

Samarbeidspartnere

Nor Engros, Kommunens tjenestekontor og økonomiavdeling

Bakgrunn for prosjektet

En gruppe fra hjemmetjenestene har arbeidet med tiltak for å bedre fysisk arbeidsmiljø og redusere belastninger ved rengjøringsoppgaver i hjemmene. Metoden som tradisjonelt brukes er langkost, klut og skurebøtte. Dette medfører mange uhensiktsmessige arbeidsstillinger og er en belastning spesielt for rygg og håndledd. Hjemmetjenesten har i tillegg problemer med at det i en del hjem ikke er tilfredsstillende praktisk utstyr til rengjøring. Konklusjonen fra gruppa er at det vil være en fordel å gå over til moderne vaskemetoder ved bruk av moppesystem.

Hensikt og mål

Bedre fysisk arbeidsmiljø og redusere belastninger ved rengjøringsoppgaver. Målet er å redusere/forebygge sykefravær.

Tiltak

Det ble avholdt 2 kurs for hjemmehjelpere og/eller andre faggrupper som utfører tilsvarende oppgaver høsten 2009. Kursene har vært todelt med en praktisk og en etisk del.  Den praktiske delen har gått på moderne arbeidsteknikker og utstyr. Ca 60 ansatte fra hjemmetjenestene deltok på kursene. Hver hjemmetjeneste mottok kr. 6000,- fra sykefraværsfondet til dekning av vikarutgifter.


For å lette innføringen av ny metode gikk man via kommunens innkjøpsordning for at brukerne kunne få nyte godt av disse rabattene. Det betyr at utstyret blir fakturert sammen med abonnement /timepris for praktisk bistand.
Det ble innhentet tilbud på utstyr og opplæring fra leverandør. Porsgrunn kommune har innkjøpsavtale for renholdsutstyr med NorEngros Erik Tanche Nilssen AS som bruker Lilleborg som leverandør på denne type varer.
For å sikre at brukerne får nyttiggjøre seg den rabatten som kommunen har, må utstyret altså distribueres via hjemmetjenesten. Det vil si at den enkelte hjemmetjeneste har tilbud om startpakke og har et lager av engangsutstyr.


Nye brukere får informasjon om at kommunens ansatte bruker moppesystem til rengjøringsoppgaver. Både nye og etablerte tjenestemottakere får tilbud om å kjøpe startpakken. Brukere kan velge fritt om de vil benytte seg av kommunens tilbud eller kjøpe utstyr andre steder.
 

Gjennomføring og resultater

Prosjektet ble forankret hos kommunalsjef og på tjenestekontoret. Økonomisk støtte fra sykefraværsfondet ga virksomhetene anledning til å sende mange på opplæring. Personale som er ansvarlig for fakturering ble ikke invitert til å delta i arbeidet. Dette var en ulempe fordi deltagerne i gruppa ikke hadde kunnskap om arbeidet som måtte gjøres for å kunne foreta faktureringen.
 

Innføringen av utstyret skjer med varierende hastighet i virksomhetene og det er derfor viktig med en igangsetter. Der nytt utstyr er tatt i bruk, er responsen fra brukere og ansatte positiv, men det har vært tilbakemeldinger fra et lite antall brukere om at en av våtmoppene har for mye såpelukt. Videre har det vært tilbakemelding fra ansatte at moppene kan være vanskelig å bruke på gamle slitte tregulv. 

Planlagte aktiviteter:

 • Fortsette innføring av metoden i alle hjemmetjenestene.
 • Evaluere om tilbudet med startpakke fra kommunen skal fortsette ut over 2010.
 • Undersøke med leverandør om det finnes våtmopper med annen eller mindre såpelukt

Prosjektet skal totalvurderes våren 2011 etter innføring i alle hjemmetjenester.
 

Spredning

Prosjektet ble presentert i regional samling for UHT/USH i Ål 18. og 19. Mars 2010. Det er videre presentert internt i Porsgrunn kommune.

Evaluering

Evalueringen ble gjennomført i april 2011.

Metoden har vært i bruk i hjemmetjenestene ca. 1,5 år. Det er ulikt omfang i de ulike virksomhetene. Evaluering er foretatt av 3 representanter for ansatte og 2 virksomhetsledere.

 

Kvalitet:

 • Man bruker flere mopper pr. areal enn det som ble opplyst fra leverandør.
 • Moppen fungerer godt på glatte flater. Fungerer dårlig på tregulv.
 • På bad etc. fungerer det bedre med microfiberklut. Det er spesielle problemer med baderomsgulva på Mule Bo- og servicesenter pga. sklisikker overflate
 • Det er god bevegelse i moppen og man kommer godt til.

 

Arbeidsmiljø:

 • Arbeidet går raskere enn ved bruk av bøtte og langkost.
 • Sparer belastning på håndledd
 • Enkelte kan reagere på luken av engangsmoppene.
 • Det er vanskelig å si om tiltaket har hatt positiv innvirkning på sykefraværet.

 

Informasjon til bruker:

 • Tjenestekontoret informerer om bruk av mopp i forbindelse at det fattes vedtak om praktisk bistand.
 • Den enkelte hjemmetjeneste informerer ved førstegangssamtale.

 

Bestilling/ levering:

 • Det er stor variasjon i omfanget av moppebruk i de forskjellige virksomhetene.
 • Leverandør er fornøyd med bestillings/leveringsrutinene.
 • Kontorpersonalet burde deltatt i forberedelsene til oppstarten i forbindelse med rutiner for bestilling og fakturering. Det burde også blitt gitt felles opplæring i bestillingsrutiner.
 • Det bør være tilgang på suppleringsvarer som ivaretar behovene der det ikke er formålstjenlig med engangsmopper.
 • Kommunens rabatt blir ikke endret i 2011.

 

KONKLUSJON:

 • Alt i alt vurderes prosjektet som vellykket og det er enighet om at Porsgrunn kommune fortsatt i hovedsak bør bruke mopp til rengjøring i forbindelse med ved tak om praktisk bistand.
 • Det viser seg å vær vanskelig å si noe om metoden fører til redusert belastning som igjen gir seg utslag i redusert sykefravær.
 • Det ulike omfanget av bruken kan tyde på ulikheter i lederforankring.
 • Merkantilt personale burde ha vært med i forberedelsen av prosjektet pga. bestillings/faktureringsrutiner.

 

Videre framover:

 • Det holdes et oppfriskningkurs i juni 2011. Målgruppe: hjemmehjelpere, kontorpersonale, fagledere. Tema: teknikk og bestillingsrutiner.

 

Tips en venn Skriv ut