Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
542691618

Nettverk for proACT instruktører

USHT gjennomfører et interkommunalt prosjekt for å styrke observasjonskompetansen og bidra til varige kompetansestrukturer som ivaretar pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten. Det lisensbelagte opplæringskonseptet «proACT» er tilpasset og tatt i bruk og det er laget en struktur for en «train-the-trainer» modell der opplæring, veiledning og oppfølging av instruktører er et sentralt tiltak

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Usht Akershus: Ansvarlig

Prosjektleder: Eva Linnerud evalin@lorenskog.kommune.no Siv Linnerud sivlin@lorenskog.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

En direkte konsekvens av oppgaveforskyvningen i helsetjenesten som følge av samhandlingsreformen, er endrede krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. God observasjonskompetanse og faglig forsvarlig handlingsberedskap er en forutsetning for å sikre kvalitet på tjenestene og redusere risiko for pasientskader. For å ivareta pasientsikkerheten er det viktig at de ansatte i tjenesten har tilstrekkelig kompetanse i å gjenkjenne endringer og akutt forverring i helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Tidlig avklaring av pasientenes situasjon og tilstand vil kunne forebygge innleggelse i sykehus og ikke minst sikre riktig beslutning om behandlings- og oppfølgingstiltak

Mål

Instruktørnettverket er et sentralt virkemiddel for opplæring, veiledning og oppfølging av instruktørene som er grunnstammen i opplæringskonseptet.

Instruktørnettverket skal bidra til å sikre kvalitet og forutsigbarhet i pedagogisk tilnærming og faglig innhold i de lokale kursene i den enkelte kommune

Metode / tiltak

3-4 instruktørsamlinger pr år for kompetansebygging og veiledning for å sikre kvaliteten på det faglige innholdet og den pedagogiske tilnærmingen:

Faglig innhold: 

  • Systematiske ABCDE-F observasjoner (Airway-Breathing-Circulation-Disability- Exposure -Further care)
  • Risikovurdering av vitale verdier ved hjelp av NEWS (Early Warning Score)
  • Systematisk, sikker kommunikasjon ved bruk av ISBAR (Identifikasjon- Situasjon-Bakgrunn-Akuelle funn -Råd)
  • Etikk

Pedagogisk tilnærming: 

  • Systematisk bruk av den didaktiske relasjonsmodell i planlegging, gjennomføring og evaluering
  • «Train the trainer»
  • Teoriundervisning
  • Ferdighetstrening
  • Simuleringskompetanse

Nettverket samles både til store til fellessamlinger og også kommunevis i mindre grupper til trening på facilitatorrollen i Utviklingssenterets simuleringsrom

Tips en venn Skriv ut