Forsiden/Utviklingssentre/Nordland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

Ansatte_Nordland; med byline

Fra venstre: Enhetsleder USHT Nordland Tone Krüger, Avdelingsleder USHT Nordland i Vefsn Eva-Alice Slettevoll, Fagutviklingssykepleier Ragnhild Holdahl Rasmussen, FoU-leder Solrun Holm, Avdelingsleder USHT Nordland i Vestvågøy Marion Knutsen, Mildrid Hendbukt-Søbstad, Fagutviklingssykepleiere Ann-Kristin Brimi og Lone Skjerpeng. Foto: Tommy Andreassen.

Besøksadresse: USHT Nordland, Storgata 105, 8370 Leknes
Postadresse: Vestvågøy kommune, USHT Nordland, pb. 203, 8376 Leknes
Hjemmeside: USHT Nordland
Facebook: Følg oss på Facebook!
Instagram: #ushtnordland
Kontaktperson: Tone Krüger, Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no 
Mailadresse: usht@vestvagoy.kommune.no


Vestvågøy kommune har vært vertskommune for USH Nordland siden 2009. Kommunen ble 1. januar 2017 tildelt status som vertskommune for USHT Nordland, og fikk godkjent Vefsn kommune som satellitt sommeren 2017.

Nordland fylke er særegent med sin utstrakte kystlinje og spredte befolkningsgrunnlag. Vestvågøy er Lofotens største kommune, og er geografisk plassert midt i Lofoten. I samarbeid med Vefsn kommune skal vi sørge for at alle kommunene får nærhet til utviklingssenteret i Nordland.

USHT Nordland vil også ha som mål å samarbeide med USHT for den samiske befolkningen.

Vestvågøy vil ha oppfølgingen med kommunene i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten, og Vefsn vil ha oppfølging for kommunene på Helgeland.

Vestvågøy er også vertskommune for Nordlandssykehuset Lofoten, og har i den forbindelse opprettet Forbedringsnettverk Lofoten, som styrker samarbeid knyttet til samhandling mellom kommunen lokalt og helseforetak Nord og spesielt Nordlandssykehuset. Målet er å opprette tilsvarende forbedringsnettverk i alle regionene i Nordland.

USHT Nordland er samlokalisert med Nord Universitet campus Lofoten, og Vestvågøy kommunes Fagutviklingsavdeling. Fagutviklingsavdelingen jobber tett opp mot USHT Nordland, og består blant annet av FoU-leder og fem dedikerte fagutviklingssykepleiere innen områdene slag/ rehabilitering, demens, diabetes, kreftomsorg/ lindring og psykiatri. USHT Nordlands tilbud skal være både praksisnære og sentrert rundt brukere, pasienter og pårørende.

Viktige satsningsområder for USHT Nordland:

Innovasjon: USHT Nordland vil være en ressurs i utviklings- og innovasjonsarbeid i tjenestene med formål å skape nye løsninger, enten gjennom å skape noe nytt eller gjennom å videreutvikle kjent kunnskap. 
Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: USHT Nordland er pådriver for kunnskapsbasert praksis. Vi har kompetanse innen forbedringsmetodikk, og vil arbeide med å operasjonalisere pasientsikkerhets-programmets satsninger på kvalitets- og forbedringsarbeid..
Kompetansehevende tiltak: USHT Nordland vil bidra til å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene gjennom kunnskapsspredning ut fra nasjonale satsningsområder.
 
Vi inkluderer brukere og pårørende i vårt arbeid.

Informasjon om ansatte:

Tone Krüger, Enhetsleder USHT Nordland: Sykepleier, pedagogisk veiledning, master i praktisk kunnskap. E-post: Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no 
Eva-Alice Slettevoll, Avdelingsleder Vefsn: Sykepleier, master i klinisk sykepleie. E-post: eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no
Marion Knutsen, Avdelingsleder Vestvågøy: Sykepleier, bachelor i Ledelse, innovasjon og marked. E-post: marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no
Solrun Holm, Avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen og FoU-leder i Vestvågøy kommune: Sykepleier, MSc, PhD
Ragnhild Holdahl Rasmussen, fagutviklingssykepleier i Diabetes. 
Lone Skjerpeng, fagutviklingssykepleier i Kreft og lindrende behandling. 
Ann-Kristin Brimi, fagutviklingssykepleier i Slag og rehabilitering. Kontaktperson for kommunene i Nordland knyttet til målinger i Extranet. E-post: Brimi@vestvagoy.kommune.no 

Nettverk og fagarrangementer 2019:

 • Forbedringsnettverk Lofoten
 • USHT samarbeider med og deltar i interkommunale nettverk for ledere i helse- og omsorgstjenesten som drives av Regionale kontor for kompetanseutvikling (RKK) i regionene Salten og Indre Helgeland
 • Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk for sykehjem og hjemmetjenester samt Legemiddelsamstemming
 • Instruktørkurs ProAct for kommuner i midtre Nordland
 • Læringsnettverk Tidlig oppdagelse i midtre Nordland
 • Læringsnettverk Ledelse av pasientsikkerhet på Indre Helgeland
 • Læringsnettverk Ernæring i Vestvågøy kommune
 • Læringsnettverk knyttet til Leve hele livet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og KS
 • Regionale nettverk og veiledning for mentorer som har gjennomført Digital opplæringspakke i lindrende omsorg og behandling
 • ABC-opplæring: Oppstarts- og fagseminarer
 • Nasjonal alders- og sykehjemskonferanse i samarbeid med Nordland legeforening
 • Høstkonferansen i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland

Samarbeidspartnere

USHT Nordland samarbeider med Senter for omsorgsforskning – nord, UiT, Norges arktiske universitet og Fylkesmannen i Nordland. Vi samarbeider med Regionale kurs og kompetansesentre i Nordland (RKK) og ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NORD universitet, Nordlandsforskning, frivillige- og brukerorganisasjoner samt andre virksomheter.