Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Bilde av observasjonspost

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Om prosjektet

Prosjektleder: Berit Skjerve berit.skjerve@baerum.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2015 - 2016

Bakgrunn

Som følge av samhandlingsreformen mottar nå flere og sykere pasienter oppfølging og behandling i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. For å ivareta pasientsikkerheten er det viktig at de ansatte i tjenesten har tilstrekkelig kompetanse for å oppdage endringer og akutt forverring i helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Tidlig avklaring av pasientenes situasjon og tilstand vil kunne forebygge innleggelse i sykehus og ikke minst sikre riktig beslutning om behandling- og oppfølgingstiltak.

 

Et virkemiddel for å sikre at endringer hos pasientene blir oppdaget, er strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy. Det er nå flere kommuner som jobber med å prøve ut og implementere slike verktøy i sine tjenester. Det finnes imidlertid liten forskningsbasert kunnskap om bruk av denne typen verktøy i en kommunal kontekst.  

Prosjektet er et samarbeid mellom tre kommuner, Bærum, Lørenskog og Fredrikstad, som alle har jobbet med implementering av systematiske observasjonsverktøy gjennom konseptet ALERT og Senter for omsorgsforskning, Østlandet ved NTNU.

Hensikt og mål

 • Økt kunnskap om bruk av strukturerte verktøy, i en kontekst der dette tidligere er lite studert.
 • Etiske spørsmål knyttet til bruk av strukturerte verktøy
 • Økt kunnskap om implementering av strukturerte verktøy i kommunenes helse- og omsorgstjeneste
 • Utvikle modell som utgangspunkt for en intervensjonsstudie (hovedprosjekt)
 • Utvikle modell for brukermedvirkning i hovedprosjektet
 • Etablere faglig nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt som kan støtte opp om en søknad om et hovedprosjekt

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet vil ha et kvalitativt design. Gjennom intervju med helsepersonell, instruktører og ledere, samt journalgransking fra et utvalg aktuelle pasienter ønsker vi å besvare følgende forskningsspørsmål:

 • På hvilken måte benyttes de standardiserte verktøyene (ABCDE, MEWS og ISBAR) i tjenesten?
 • Gir bruk av verktøyene økt observasjonskompetanse?- i tilfelle på hvilken måte?
 • Gir bruk av verktøyene endret praksis? - i tilfelle på hvilken måte?
 • Hvilke erfaringer har ansatte, instruktører, ledere med "train the trainer" som implementeringsmetode?

Studien vil bli utarbeidet og gjennomført i tett samarbeid mellom praksis og forskningsmiljø og tar sikte på å fremskaffe kunnskap som er viktig for å yte gode og pasientsikre tjenester i kommunene. Et hovedprosjekt vil søke finansiering i Forskningsrådets nye program for gode og effektive helse-og omsorg- og velferdstjenester.

Tiltak:

 • Etablere prosjektet
 • Utarbeide intervjugiuide
 • Datasamling
 • Nettverksbygging
 • Analyse
 • Artikkelskriving
 • Utvikling av hovedprosjekt
 • Formidling
Tips en venn Skriv ut