Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Prosjekt om lindrende behandling og utviklingshemning har skapt engasjement

Publisert 12. september 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjennom prosjektet «Tror du vi kan klare det?» har medarbeidere ved bofellesskap for personer med utviklingshemning styrket sin kompetanse i grunnleggende palliasjon. Sammen med gode rutiner gir dette bedre handlingsberedskap. Interessen prosjektet har skapt kan tyde på et udekket behov for denne type kompetanse – sammen kan vi klare det!

Andelen eldre med utviklingshemning er økende i norske bofellesskap. Med høyere alder øker også forekomsten av aldersrelaterte sykdommer som demens, lungesykdom og kreft. Flere publikasjoner har vist at personell i bofellesskap ikke har tilstrekkelig kunnskap om palliasjon til å føle seg trygge og kompetente. På den andre siden har personell med god kjennskap til palliasjon (palliative team) ikke god nok kjennskap til utviklingshemmede. For at mennesker med utviklingshemning skal få ivaretatt sine behov for lindrende behandling i trygge og kjente omgivelser i bofellesskap, er de avhengig av at personalgruppen har nødvendig kunnskap.

Tror du vi kan klare det?  Svaret er ja!

Målsettingen med prosjektet «Tror du vi kan klare det?» har vært at voksne personer med utviklingshemning skal få god lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i trygge og kjente omgivelser i bofellesskapet der de bor. Heving av personalets kompetanse i grunnleggende palliasjon og styrket samarbeid mellom ulike helse­ og omsorgstjenester har vært hovedmålene. Sagt på en annen måte, å sette personalet i stand til å kunne svare ja på tittelspørsmålet «Tror du vi kan klare det?».

Gode resultater

Ansatte har gjennom undervisning og opplæring fått styrket sin kompetanse i grunnleggende palliasjon. Sammen med gode rutiner gir dette bedre handlingsberedskap. Prosjektet har skapt engasjement og en ny eller økt bevissthet på et for mange ukjent felt.

Vekker oppmerksomhet

Prosjektet har vunnet to posterpriser på landskonferanser innen lindrende behandling i løpet av prosjektperioden. I september skal sluttresultatet av prosjektet presenteres både muntlig og som poster på Landskonferansen for Kreftsykepleiere i Sarpsborg. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, Bergen kommune, har sammen med Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest vært ansvarlig for prosjektet. Det er lagt vekt på å bygge videre på andres erfaringer på området og inspirasjon er hentet fra prosjektene i Kvæfjord og Søndre Land.

Høy overføringsverdi

Utarbeidete rutiner, kompetanse­ og opplæringsprogrammet kan ha overføringsverdi til andre steder i landet og kan med enkle midler tas i bruk.