Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
Hdir_bilde_1200x627_1200x627

Omsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetanse

Nye oppgaver og flere eldre fører til behov for økt kunnskap og kompetanse i kommunenes arbeid med omsorgstjenester

Dette kommer frem i årsrapporten for Omsorg 2020 fra Helsedirektoratet.

– Kommunene har store oppgaver foran seg innen omsorgstjenestene. Vi må sikre at alle kommuner har god kunnskap og kompetanse til å gi befolkningen omsorgstjenester av høy kvalitet også i framtida, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015-2020, med viktige tiltak for å styrke kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten. Årsrapporten for Omsorg 2020 gir en oversikt over tiltakene, samt en beskrivelse av den generelle utviklingen innenfor omsorgstjenestene.

Kunnskapsbasert praksis

Mange kommuner får bistand til å utvikle kunnskapsbasert praksis fra fylkesmannen, utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og sentrene for omsorgsforskning. – Vi må videreutvikle og styrke det gode samarbeidet om kunnskapsbasert praksis hvis vi skal nå målene for Omsorg 2020, sier Lie.

Omsorgsbyrden ulikt fordelt i kommunene

Rapporten «Framtidens eldre i by og bygd» (ssb.no) viser at omsorgsbyrden vil være til dels svært ulik i kommunene fram mot år 2040. Små kommuner i innlandet og Nord-Norge vil møte betydelig større utfordringer enn større kommuner med høy tilflytting. Planlegging, fornyelse og innovasjon vil være ekstra viktig i disse kommunene. Samtidig ser Helsedirektoratet at tilskuddsordninger som fremmer innovasjon og nye teknologiske løsninger i mindre grad benyttes av små kommuner i utkantstrøk. Det er derfor grunn til å følge ekstra nøye med på om det oppstår uønskete ulikheter i utviklingen av helsetjenestetilbudet mellom små kommuner i innlandet og Nord-Norge, og store sentrale kommuner i årene som kommer.

Godt samarbeid mellom hjemmetjenester og fastleger

– Et godt samarbeid mellom kommunenes hjemmebaserte tjenester og fastlegene er avgjørende for at brukerne skal være trygge i egne hjem, sier Lie. Økende kompleksitet i sykdomsbildet hos hjemmeboende utfordrer gamle organisatoriske strukturer. Svaret på denne utfordringen har vært styrking av samhandling gjennom prøveprosjekt med primærhelseteam og oppfølgingsteam. – Vi må følge med på om fastlegene og andre helsepersonellgrupper er dimensjonert for de nye oppgavene, sier Lie.

Artikkelen er hentet fra helsedirektoratet.no