Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet

Tidsrammen for et læringsnettverk er 9 måneder. Deltagerne får gjennomgått alle fasene i forbedringsarbeidet knyttet til aktuell tiltakspakke.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Hedmark

Prosjektleder: Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2017 - 2020

Foto: Faksimile www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Bakgrunn

Et av satsingsområdene til utviklingssenteret er oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018). Det har vært tilbud om læringsnettverk for ulike innsatsområder. Per 2018 har 20 av 22 kommuner i fylket deltatt i læringsnettverk. Fram til 2017 har USH og UHT samarbeidet om å arrangere læringsnettverk for kommunene i Hedmark.

Mål

Arrangere læringsnettverk for kommunene i Hedmark. Ansatte i kommunene i Hedmark får økt kompetanse innenfor tiltakspakkens fagområde, forbedringsarbeid og dokumentasjon. Redusere pasientskader. Bidra til å vurdere å forbedre tiltakspakkene som gjelder kommunene.

Metode / tiltak

USHT hadde en veilederfunksjon for forbedringsteamene i Hedmark som deltok i de nasjonale læringsnettverkene «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» og «Forebygging og behandling av underernæring».

USHT arrangerer læringsnettverk innenfor innsatsområdet «Forebygging og behandling av underernæring» med oppstart oktober 2017 og avslutning mai 2018. 7 kommuner med totalt 23 soner/avdelinger er representert.

Det blir i tillegg arrangert en fagdag i ernæring mellom 2. og 3. samling med hovedfokus på sykdomsrelatert ernæring og naturlig beriking.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Deltagerne får kunnskap og erfaring med å gjennomføre et forbedringsprosjekt i praksis.

Tiltakspakkene bygger på forskningsbasert kunnskap, og deltagerne får erfaring med å skaffe aktuell og ny litteratur på området.

Flere av kommunene som deltar har forbedret systemet ved å utvikle rutiner og prosedyrer innen område ernæring.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Forberedelser i kommunen, før læringsnettverket starter, er mangelfull.

Temaer som hva er behovet, hvem skal delta i teamene og lederforankring er en utfordring.

Når teamene har startet så er deres rolle i forbedringsarbeidet ikke tilrettelagt godt nok.

Det bør informeres ut tidlig om hvilke områder det skal startes opp læringsnettverk i, slik at kommunene har tid til å forberede seg samt få det inn i kompetanseplanen for virksomheten.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Pasientsikkerhet er tema på leder- og avdelingsmøter.

USHT bør drøfte felles strategier, både generelt og for de ulike innsatsområdene.

Informasjonsskriv til fastleger og sykehjemsleger.

Resultater

Deltagerne har gitt tilbakemelding om en økt bevissthet omkring temaet ernæring.

Økt kompetanse i bruk av kartleggingsverktøy.

Videreutvikling av rutiner og prosedyrer i flere av kommunene.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Hedmark

Tips en venn Skriv ut