Forsiden/Aktiviteter/Bruker- og pårørendemedvirkning
pårørendeveileder

Pårørendearbeid basert på pårørendeveilederen

Spre kunnskap om den nasjonale veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Økt kompetanse om støttetiltak til pårørende og pårørendes rettigheter.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT, Hedmark

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Hedmark, Helsedirektoratet.

Prosjektleder: Reidun Hov reidun.hov@hamar.kommune.no, reidun.hov@inn.no Marit Toverud marit.toverud@hamar.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2016 - 2020

Foto: Faksimile www.helsedirektoratet.no

Utviklingssenteret i Hamar har hatt fokus på pårørendes situasjon i flere prosjekter og tiltak. Fra 2017, da den Den nasjonale veilederen «Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten» (IS-2587) ble publisert, har arbeidet blitt intensivert.

Mål

Øke kompetansen og bevisstheten om pårørendearbeid hos ansatte i kommunene.

Metode / tiltak

  • Arrangert fagdager for å presentere pårørendeveilederen. Det er blitt arrangert tre fagdager i Hedmark, en i sørfylke, en i midtfylke og en i nordfylke. Dette for å tilrettelegge for at flere skulle få mulighet til å delta.
  • Utviklet møteplass for pårørende. Det er blitt utviklet møteplass for pårørende innen lindrende omsorg og behandling: Fire temakvelder med faglig program meg erfaringsutveksling. Samarbeid mellom Hamar, Stange og Ringsaker kommune.
  • Planlegger møteplass for pårørende i Hamar kommune. Diagnoseuavhengig pårørendeskole, seminar, kompetansetiltak i pårørendearbeid til ansatte.
  • Utviklet nettforedrag. Fem nettforedrag (revidert januar 2018) er tilgjengelig på Hamar kommunes hjemmeside (USHT) https://www.hamar.kommune.no/category9226.html og YouTube.
  • Utviklet hefte og system for oppfølging av etterlatte. Heftet kan bestilles via Øystein Melby, MjøsAnker AS.
  • Utviklet høgskolestudium i pårørendearbeid (15 stp). Høgskolen i Innlandet, Elverum har tatt over ansvaret for utdanningen.
  • Skrevet en oversiktsartikkel (review) om pårørende til alvorlig syke og deres preferanser for støtte. Prosjektbeskrivelse tilgjengelig http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:971277/FULLTEXT01.pdf

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Økt kompetanse i pårørendes rettigheter. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det var nyttig å dele fylket opp regionsvis på fagdagene. Det førte til bredere deltagelse. Det ble også lagt opp til at deltagerne kunne jobbe sammen i grupper og bruke pårørendeveilederen som verktøy når de jobbet med case.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Informasjon og materiell om aktivitetene er lagt ut på Facebook siden og nettsiden til USHT, Hedmark.

Resultater

Økt kompetanse hos helsepersonell om pårørendes rettigheter og en bredere forståelse av pårørendes sin situasjon.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Hedmark Høgskolen i Innlandet, Elverum Kommuner i Hedmark

Tips en venn Skriv ut