Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi

Prosjekt Digitalt tilsyn i Sykehjem i Oslo

Prosjektets formål er å oppnå økt trygghet og selvstendighet for beboer gjennom god utnyttelse av teknologi for derigjennom å realisere helsepolitiske mål.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Sykehjemsetaten i Oslo kommune
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo er bidragsyter. Sigrid Aketun er kontaktperson i USHT; Sigrid.aketun@sye.oslo.kommune.no)  

Finansieringskilde: Helsedirektoratet. Omsorgsplan 2020 – Nasjonalt program for velferdsteknologi.

Prosjektleder: Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Status: Avsluttet

Periode: 2017-31.12.18

Bruk av ny teknologi generelt og digitalt tilsyn spesielt er viktige virkemidler for å lykkes med de utfordringene helse- og omsorgssenteren står overfor. I sykehjem ser man en tydelig endring og utvikling i retning av at beboerne blir stadig sykere med omfattende og sammensatte behov for pleie, behandling og omsorg. Dette fordrer en solid og tverrfaglig sammensatt grunnbemanning bestående av medarbeidere med høy kompetanse. Parallelt åpner det seg muligheter gjennom økt tilgang til teknologi og digitale løsninger som kan bidra til å understøtte den enkelte beboers behov.  I framtiden vil det være utfordrende å bemanne tjenestene for å møte beboernes behov. For å møte dette fremtidsbildet vil et primært mål vil værinnføring av nye arbeidsprosesser og ny teknologien vil være avgjørende for i hvor stor grad man lykkes.

Bakgrunn for prosjektet

Teknologi er etter hvert blitt en stor del av hverdagen, både privat og i det offentlige rom. Innbyggerne forventer at teknologi skal tas i bruk på en rekke områder, også i møte med helsetjenesten.

God utnyttelse av teknologi er viktig for å oppnå helsepolitiske mål. Sykehjemsetaten (SYE) i Oslo skal gi personer med behov for heldøgnspleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammene som er tildelt. Bruk av teknologi er et avgjørende virkemiddel for å lykkes med dette, og digitalisering av og i kommunal sektor er et sentralt innsatsområde i dette arbeidet.

Mål

Prosjektets hovedmål retter seg mot beboer, pårørende og ansattes situasjon og behov, og er uttrykt i disse målene:

 • Sikre beboere uforstyrret søvn og bedre ivaretakelse av privatliv.
 • Øke kvaliteten på tjenesten for de beboere som har behov for fysisk tilsyn, pleie og medisinsk oppfølging.
 • Økt kvalitet ved tilsyn og dokumentasjon av tilsyn.
 • Bedre varsling ved fall og fravær av tilstedeværelse i seng.
 • Unngå å uroe beboer for å hindre unødvendig vandring og sikre mer ro i avdelingen.
 • Økt trygghet for primærbrukere, pårørende og ansatte med ansvar for tilsynet på natt.
 • Bedre ressursutnyttelse og mindre gangbelastning for ansatte.

Metode / tiltak

Prosjektets produkter
Prosjektet skal levere disse hovedproduktene:

Organisatoriske produkter:

 • Forankring og bruker medvirkning, Møter,Workshops, nformasjonsmøter med beboer og pårørende. Forankring i ledelse i SYE (sentralt og på institusjon). Inkludere alle interessenter.
 • Utrullingsprosjektstab, Forbereder, leder og støtter implementeringsprosessen
 • Mottaksgruppe i hvert enkelt langtidshjem / helsehus, Forbereder, leder og støtter bruk av teknologi og endret arbeidsprosess i langtidshjem / helsehus
 • Anskaffelse teknologi, Teknologi som muliggjør digitalt tilsyn i rom der beboere befinner seg; beboers eget rom eller felles arealer.
 • Gevinst analyse, Beskrive og analysere gevinstene for beboer, pårørende og tjenesten
 • Tjenesteutvikling Tilsyn, - definere bruker gruppe, - endringsarbeid mht prosedyre fra fysisk tilsyn til digitalt tilsyn, - realisere gevinstene for beboer, pårørende og tjenesten
 • Kartleggingsverktøy, Velge  fra nasjonale utprøvinger og tilpasse til kommunens praksis, Sikre kartlegging med brukersbehovanalyse som resulterer i konfigurasjon av teknisk løsning, Samtykkekompetansevurdering
 • Kompetanseprogram fra SFF/USHT, Fra Kunnskapstjenesten Almas hus om teknologi og brukerkartlegging, Lokale opplæringsprogram, Læringsnettverk med erfaringsoverføring
 • Sluttrapport, Evaluere og rapportere

Tekniske produkter:

 • Sensor for digitalt tilsyn, Sensor med kamerateknologi
 • Mobile enheter, Smart telefoner eller nettbrett som kan motta varsling fra sensor, og gjennomføring av digitalt tilsyn.
 • Vaktromsløsning, Webbasert løsning for gjennomføring av digtalt tilsyn.
 • Oppgradering av infrastruktur/Wifi, Må gjennomføres som et sentralt prosjekt i hver institusjon i forkant av bredding.

Materiell

Det planlegges å utvikle en animasjonsfilm for bruk av Digitalt Tilsyn i sykehjem og Helsehus.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Kunnskapsdeling via egne nettsider, bedriftsbesøk, erfaringsutveksling.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Foreløpige resultater er at pårørende og ansatte gir gode tilbakemeldinger på bruk av digitalt tilsyn som erstatning for fysisk tilsyn.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Kunnskap om prosjektet og samme teknologi som brukes i prosjektet er inkludert i omvisninger i Senter for fagutvikling og forskning/USHT sin demonstrasjonsarena Almas hus.

Samarbeidspartnere

Sykehjemsetatens avd. Kvalitet og fag og Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo.

Tips en venn Skriv ut