Forsiden/Utviklingssentre/Hedmark/Prosjekter Hedmark

Pågår

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort kartleggingsskjema om pårørendes situasjon oppdage det samme som et omfattende skjema?  Dersom svaret er «Ja» kan praksisfeltet få tilgang til et enkelt forskningsbasert skjema.

Trenger vi å snakke om det?

Å snakke om relasjoner, spesielt knyttet til tema som seksualitet er ofte utenfor helsepersonells komfortsone. Prosjektet skal utvikle og tilby kurs for helsepersonell med fokus på kommunikasjon om seksuell helse i lindrende omsorg og behandling.

Utvikling og spredning av modell for avlastningstilbud til pårørende

Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver.

Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming

Styrke kompetansen i lindrende omsorg og behandling til ansatte som jobber for personer med utviklingshemming. Dette skjer gjennom nyutviklet opplæringsmateriell. 

Seniorgründer: Møteplasser og aktiviteter

Legge til rette for at nye møteplasser og aktiviteter kan vokse frem ved at ressurssterke seniorer med gode ideer får realisert disse.

Videreutvikling av arbeidslagmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten

Organisering i arbeidslag kombineres med en utvidet primærkontaktfunksjon og andre individuelle tiltak for bruker og pårørende.

Avsluttet

Unngå trykksår med gode prosedyrer

En sammenliknende analyse av hvordan forebygging av trykksår er presentert i ulike prosedyreverktøy.

«Trykksår – Nei takk!»

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Egenmestring og velferdsteknologi: Kartlegging av behov

Utarbeidelse av ett felles kartleggingsskjema til bruk ved førstegangsbesøk, og hvor kartlegging av behov for velferdsteknologi skal være en integrert del.

”Kostkofferten” – erfaring med bruk av undervisningsopplegg

Øke kunnskapen ernæringens betydning i sykehjem ved å bruke "Kostkofferten".

Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen på lomma

Å kunne formidle kunnskap om tiltaksplaner og dokumentasjon gjennom utvikling av en app.

« I Prøysens fotspor» og «Vi synger Margrethe Munthes sanger»

Aktivitetsuker for pasienter som bor på sykehjem med fokus på gjenkjenning av fortellinger og sanger.

Ottestadmodellen - en modell for samarbeid med pasient og pårørende

Ottestadmodellen styrker pasienten og pårørendes mulighet for brukermedvirkning.

Ernæring på sykehjem - til beboernes helse og trivsel

Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innen området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk.

Tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte

Fem kommuner samarbeider om å utvikle et tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte.

Pårørendeskole i lindrende omsorg

Pårørendeskole er gjennomført til pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune.

Høgskoleutdanning i pårørendearbeid innen lindrende omsorg

Studium i pårørendearbeid innen lindrende omsorg ble gjennomført våren 2014, og ny oppstart i august 2015.

Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Videreutvikle modell for forebyggende helsearbeid til eldre

Videreutvikle og kvalitetssikre det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene ved bruk av tjenestedesign.