Forsiden/Utviklingssentre/Finnmark/Prosjekter Sør-Varanger

Pågår

Digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Implementere digital opplæringspakke for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Finnmark. Opplæringspakken gjelder for helsefagarbeidere og annet helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene.

Prosjekt Personsentrert omsorg i sykehjem

For beboere i sykehjem som vil få et bedre individuelt tilpasset tilbud.

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Kompetanseløft for å øke kunnskapen om forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Avsluttet

Hverdagsrehabilitering: Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem

Sør-Varanger kommune gjennomførte i 2014 og 2015 et prosjekt for å prøve ut en modell for hverdagsrehabilitering i hjemmebasert omsorg, Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig aktiv i eget liv- i eget hjem med sikte på innføring i ordinær drift fra 2016.

Innføring av hverdagsrehabilitering i Sør-Varanger kommune

Å gå fra "hva kan vi hjelpe deg med?" til "hva er viktige aktiviteter i ditt liv?".

Munn- og tannhelse

Utvikle og videreutvikle kvalitetssikret verktøy for forebygging og bedring av munn- og tannhelse

Etablering av primærgrupper i hjemmebasert omsorg

Innføring av primærgrupper har medført en kvalitativ forbedring av rutiner i den hjemmebaserte omsorgen

Skjermet enhet – et begrenset gode. Hvem skal prioriteres?

Utarbeide et verktøy for å vurdere hvilken avdeling pasienten skal være på

Trygghet for personer med demens i blandet sykehjemsgruppe

Få innarbeidet nye og forbedrede rutiner i avdelingen slik at pasienter får en tryggere hverdag.

Opprettelse av demensteam Utredning av personer der det er mistanke om demens. Rett diagnose vil føre til at de riktige hjelpetiltak blir satt i gang.
Refleksjonsgrupper i hjemmebasert omsorg i Sør-Varanger kommune Med faglig refleksjon ønsker vi å se på kompleksiteten som ligger i små og store utfordringer i vårt daglige virke innen hjemmetjenesten

Kartlegging av ernæringsstatus hos hjemmeboende eldre

De ansattes kunnskapsnivå innen ernæring ble kartlagt og kompetanseheving innen nevnte temaer ble gjennomført. Implementering av nye rutiner vil foregå kontinuerlig og særlig ved ny ansettelser.